Stereotypa uppfattningar om hur män och kvinnor upplever och hanterar sin smärta kan leda till att de får olika bemötande, behandling och stöd av hälso- och sjukvården.  

Dessutom kan kvinnor och män själva vara påverkade av könsstereotypa uppfattningar om hur de bör beskriva och hantera sin smärta, vilket kan påverka både deras behandling och deras livskvalitet, och inte minst deras sociala samvaro. 

Hur kan du som lever med långvarig smärta bli medveten om vilka föreställningar om kvinnor och män med smärta som finns? Hur kan du som närstående, kanske förälder, koppla bort ditt invanda beteendemönster för att bli ett bättre stöd? Och hur kan du som jobbar inom hälso- och sjukvården bli bättre på att motverka så kallade genusbias för att förstå individens upplevelser och behov? 

Genusforskaren Anke Samulowitz föreläser om hur genusbias kan påverka vilket bemötande och vilken behandling personer med långvarig smärta får i hälso- och sjukvården. Hon beskriver även vad forskningen säger om vilken roll kvinnors respektive mäns sociala stöd spelar för långvarig smärta. 

Efter föredragningen samtalar hon med Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson om hur patienter, anhöriga och personal i hälso- och sjukvården ska bli bättre på att se förbi invanda föreställningar om långvarig smärta. 


Anke Samulowitz

Anke Samulowitz

Anke är sjukgymnast, psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Hon är verksam som regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.  

Inspelat 18 april.