Stipendier och bidrag

Det finns många stipendier och bidrag du kan söka om du är medlem. För vissa av dem gäller att du varit medlem en viss tid och andra kräver vissa ekonomiska förutsättningar. Titta igenom listan nedan och se om något eller några av dessa stipendier skulle vara värda att söka för dig!

Resurser förvaltade av Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet har beslutat att se över sin bidragshantering och möjligheten att ansöka om bidrag har därför pausats. Nya ansökningar om bidrag kan tidigast skickas in hösten 2022 för verksamhetsåret 2023.

Stipendium till träningskort

Som medlem i Reumatikerförbundet kan du söka stipendiet för att träna. 

Stipendiet är till för enskilda medlemmar som vill skaffa ett träningskort (vattengympa, träning på gym, simning, yoga eller annan fysisk aktivitet). Stipendiet är inkomstprövat och utgår med högst 1500 kr.

Ansökan för 2021 är nu stängd.

Stipendium för rehabilitering i egen regi

Reumatikerförbundet har beslutat att inte ha något ansökningsförfarande avseende stipendier för rehabiliteringsresa under verksamhetsåret 2021.

Anledningen till beslutet är att medlemmar som beviljades stipendiet 2020 har inte haft möjlighet att resa under rådande pandemi. Därför behöver förbundet ge dessa medlemmar möjlighet att använda sig av stipendiet under 2021.

Vid frågor kontakta: 

Tel: 08-505 805 00

Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond 

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! 

Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Ansökan ska ske minst tre månader innan kurstillfället, sökande ska ha en reumatisk sjukdom samt varit medlem i Reumatikerförbundet i 3 år. Stipendiet utgår till kurser, seminarier och konferenser som berör de reumatiska sjukdomarna. 

Ansökan om stipendium för år 2021 ska göras på speciell blankett (se nedan). Observera att du själv anmäler dig samt ordnar med din resa och ditt boende.

Adressen till stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond är: c/o Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm

Olle Lövgren var en erkänd reumatolog och en av initiativtagarna till att RMR, senare reumatikerförbundet, bildades 1945.

Ladda ned blankett

Stiftelsen Paul Jensens fond 

Denna fond delar ut pengar till sådant som kan underlätta vardagen för dig som medlem. Obs! Sista ansökningsdag är den 25 mars 2021.

Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. 

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år (medlem senast 2018-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen.

Ett krav är att du är rökfri.

Läkarintyg som styrker diagnosen ska biläggas.

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst 2019 får uppgå till högst 4 prisbasbelopp (189 200 kr) för ensamstående. Tillägg med ett prisbasbelopp (47 300 kr) kan göras för varje person boende i hushållet. Detta ska styrkas med kopia av ”Beslut om årlig beskattning” enligt 2019 års taxering (obs! inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter) för sökande och eventuell make/maka/sambo.

Reumatisk sjukdom ska styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder och Stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet eller Stiftelsen Paul Jensens fond under de tre senaste kalenderåren (under år 2018, 2019 och 2020 ) beviljas ej bidrag.

Bidrag beviljas ej i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, region eller annan bidragsgivare. Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till:
• Tvättmaskin
• Diskmaskin
• Glasögon
• Bil
• Resa och behandling
• Bostadsanpassning

Ansökan

Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2020 uppgick bidraget som högst till 5 000 kronor.

Ansökan ska göras på speciell blankett som ska vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2021. Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligt senast den 30 juni 2021. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Beviljat bidrag rekvireras på särskild blankett som bifogas med beskedet. Rapport som visar att beviljat bidrag använts till avsett ändamål ska skickas in till stiftelsen senast två månader efter det att bidraget utbetalats. Om rapport med kvitton inte redovisas, måste beviljat bidrag återbetalas.

Bidrag som inte utnyttjats inom sex månader från datum på beslutsbrevet, återgår till stiftelsen.

Blankett och information

Vid frågor ring: 08-505 805 00

Stipendium för gruppresor

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2020. 

Sista ansökningsdag för 2020 är den 31 mars! 

Stipendiet kan erhållas för rehabiliteringsresor som varar i minst två veckor.

Stipendiet är för minst 10 och max 20 deltagare. Regler och ansökningsblankett hittar ni nedan eller kontakta:

Tel: 08-505 805 00

Ladda ner blankett och regler

Ansökningsblankett
Regler för ansökan

Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond. 

Sista ansökningsdatum 12 oktober 2020!

Fonden vänder sig till behövande reumatiker bosatta dels inom Färingtofta Riseberga pastorat och dels i före detta Kristianstads län.

Ansökningsblankett finner du nedan eller rekvireras från Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm. Tel. 08-505 805 00.

Ladda ner blankett

Andra resurser

Norrbacka-Eugeniastiftelsen 

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Sista ansökningsdag den 28 februari.

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, hushållsmaskiner, datorer, hjälpmedel, anpassade möbler, fritids- och sportredskap samt merkostnader för studier.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar hämtas på stiftelsens hemsida

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) 

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år!

Bidrag kan utgå till hjälpmedel som berör det aktuella funktionshindret och inte kan fås av annan och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionsnedsättningen samt underlätta att leva ett normalt liv.

Bidrag utges inte retroaktivt. Till inköp som görs före ansökan till SVCR kan bidrag inte lämnas. Beslut angående bidrag lämnas skriftligen under juni månad.

Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner via SVCRs hemsida www.svcr.se eller rekvireras genom att sända frankerat svarskuvert till: Stiftelsen Svenska kommittén för rehabilitering, SVCR, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

Länkar till andra stiftelser hittar du under fliken Andra bidragsmöjligheter på SVCRs hemsida

www.svcr.se