Stipendier och bidrag

Det finns många stipendier och bidrag du kan söka om du är medlem. För vissa av dem gäller att du varit medlem en viss tid och andra kräver vissa ekonomiska förutsättningar. Titta igenom listan nedan och se om något eller några av dessa stipendier skulle vara värda att söka för dig!

Stipendium till träningskort

Som medlem i Reumatikerförbundet kan du söka stipendiet för att träna. 

Stipendiet är till för enskilda medlemmar som vill skaffa ett träningskort (vattengympa, träning på gym, simning, yoga eller annan fysisk aktivitet). Stipendiet är inkomstprövat och utgår med högst 1500 kr.

Observera att ansökningstiden för stipendiet 2020 gick ut den 15 januari. Nästa ansökningstillfälle kommer att vara i januari 2021.

Ansökningsblankett för 2021 kommer att finnas tillgänglig den 30 oktober.

Nina Schwerin
E-post: [email protected]
Tel: 08-505 805 00

Stipendium för rehabilitering i egen regi

Reumatikerförbundet har beslutat att inte ha något ansökningsförfarande avseende stipendier för rehabiliteringsresa under verksamhetsåret 2021.

Anledningen till beslutet är att medlemmar som beviljades stipendiet 2020 har inte haft möjlighet att resa under rådande pandemi. Därför behöver förbundet ge dessa medlemmar möjlighet att använda sig av stipendiet under 2021.

Vid frågor kontakta: 

Nina Schwerin
E-post: [email protected]

Tel: 08-505 805 00

Stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond 

Sök bidrag för att delta på en kurs eller konferens! 

Stipendiet avser deltagande i kurser och konferenser avseende området rörelseorganens sjukdomar. Stipendiet ska ge möjligheter till kompetensutveckling med syfte att sprida de nya kunskaperna vidare.

Ansökan ska ske minst tre månader innan kurstillfället, sökande ska ha en reumatisk sjukdom samt varit medlem i Reumatikerförbundet i 3 år. Stipendiet utgår till kurser, seminarier och konferenser som berör de reumatiska sjukdomarna. 

Ansökan om stipendium för år 2020 ska göras på speciell blankett (se nedan). Observera att du själv anmäler dig samt ordnar med din resa och ditt boende.

Adressen till stiftelsen Olle Lövgrens stipendiefond är: c/o Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm

Olle Lövgren var en erkänd reumatolog och en av initiativtagarna till att RMR, senare reumatikerförbundet, bildades 1945.

Ladda ned blankett

Ansökningsblankett för 2020

Stiftelsen Paul Jensens fond 

Denna fond delar ut pengar till sådant som kan underlätta vardagen för dig som medlem.

Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri. 

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år (medlem senast 2017-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen. Ett krav är att du är rökfri. Läkarintyg som styrker diagnosen ska biläggas.

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst 2018 får uppgå till högst 4 prisbasbelopp (182 000 kr). Tillägg med ett prisbasbelopp (45 500 kr) för varje person boende i hushållet tillkommer. Detta skall styrkas med kopia av ”Beslut om årlig beskattning” (enligt 2017 års taxering) för sökande och eventuell make/maka/sambo. OBSERVERA inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter. Reumatisk sjukdom skall styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet eller stiftelsen Paul Jensens fond under de tre senaste kalenderåren (under år 2016, 2017, 2018) beviljas inte bidrag.

Bidrag beviljas inte i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, landsting eller annan anslagsgivare.

Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till:
Tvättmaskiner, Diskmaskiner, Glasögon, Bilar, Resor och behandlingar, Bostadsanpassning

Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2018 uppgick bidraget som högst till 5 000 kronor.

Ansökan

Ansökan skall göras på speciell blankett som ska vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2020. Se nedan för blankett.

Besked om styrelsens beslut lämnas skriftligt senast den 30 juni 2020. Förhandsbesked kan inte lämnas.

Beviljat bidrag rekvireras på särskild blankett som bifogas med beskedet. Rapport som visar att beviljat bidrag använts till avsett ändamål ska skickas in till stiftelsen senast två månader efter det att bidraget utbetalats. Om rapport med kvitton inte redovisas, måste beviljat bidrag återbetalas.

Bidrag som inte utnyttjats inom sex månader från datum på beslutsbrevet, återgår till stiftelsen.

Blankett och information

Ansökningsblankett
Information och regler

Vid frågor kontakta:

Nina Schwerin
E-post: [email protected]

Tel: 08-505 805 00

Stipendium för gruppresor

Stipendiet riktar sig till föreningar och distrikt (ej enskild person) inom Reumatikerförbundet som vill arrangera en rehabiliteringsresa i Sverige eller utomlands under år 2020. 

Sista ansökningsdag för 2020 är den 31 mars! 

Stipendiet kan erhållas för rehabiliteringsresor som varar i minst två veckor.

Stipendiet är för minst 10 och max 20 deltagare. Regler och ansökningsblankett hittar ni nedan eller kontakta:

Nina Schwerin
E-post: [email protected]
Tel: 08-505 805 00

Ladda ner blankett och regler

Ansökningsblankett
Regler för ansökan

Norrbacka-Eugeniastiftelsen 

Stiftelsen beviljar bidrag för att underlätta boende, fritidsaktiviteter och social delaktighet till personer som har en varaktig rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. 

Sista ansökningsdag den 28 februari.

Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun, t ex till fordon, körkortsutbildning, hushållsmaskiner, datorer, hjälpmedel, anpassade möbler, fritids- och sportredskap samt merkostnader för studier.

Ansökningsblankett och närmare upplysningar hämtas på stiftelsens hemsida

Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond

Reumatikerförbundet inbjuder härmed till ansökan om bidrag från Stiftelsen Wilgott Svenssons Fond. 

Sista ansökningsdatum 12 oktober 2020!

Fonden vänder sig till behövande reumatiker bosatta dels inom Färingtofta Riseberga pastorat och dels i före detta Kristianstads län.

Ansökningsblankett finner du nedan eller rekvireras från Reumatikerförbundet, Box 6240, 102 34 Stockholm. Tel. 08-505 805 00.

Ladda ner blankett

Andra resurser

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR) 

Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade. 

Sista ansökningsdag är den 1 mars varje år!

Bidrag kan utgå till hjälpmedel som berör det aktuella funktionshindret och inte kan fås av annan och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionsnedsättningen samt underlätta att leva ett normalt liv.

Bidrag utges inte retroaktivt. Till inköp som görs före ansökan till SVCR kan bidrag inte lämnas. Beslut angående bidrag lämnas skriftligen under juni månad.

Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner via SVCRs hemsida www.svcr.se eller rekvireras genom att sända frankerat svarskuvert till: Stiftelsen Svenska kommittén för rehabilitering, SVCR, Alsnögatan 7, 4tr, 116 41 Stockholm.

Länkar till andra stiftelser hittar du under fliken Andra bidragsmöjligheter på SVCRs hemsida

www.svcr.se

Sidan uppdaterad 13 oktober 2020

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!