Riktad satsning till rehabiliteringsforskning

Enligt en medlemsundersökning som utfördes av Reumatikerförbundet 2018 möter inte befintliga möjligheter till rehabilitering reumatikers behov. Därför har Reumatikerförbundet definierat forskning inom området rehabilitering vid reumatisk inflammatorisk sjukdom som ett särskilt prioriterat område.

Utlysningen är tänkt att bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser inkluderande fysisk träning, multidisciplinär teamrehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och klimatvård för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. (En särskild satsning på artrosforskning har tidigare gjorts av Reumatikerförbundet, därför inkluderas artros inte i denna utlysning.)

Inkomna ansökningar i denna riktade utlysning kommer att granskas av en nämnd bestående av fem meriterade forskare från olika hälsoprofessioner och en forskningspartner. Nämnden lämnar ett förslag angående fördelningen av anslag, därefter fattar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse beslut om slutgiltig fördelning samt om tid och övriga villkor för utbetalning av anslag.

Ansökningarna bedöms utefter följande aspekter:

Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder.
Forskarens/handledarens kompetens.
Forskningsprojektets kliniska relevans och betydelse för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomarna.
Forskningen bör vara långsiktig och multicenterbaserad.
Multiprofessionella samarbeten prioriteras.
Forskningen ska huvudsakligen ske i Sverige.

Forskningspartner

Brukarmedverkan är nödvändig för att säkerställa patienternas behov. Reumatikerförbundet förordar att forskningen genomförs i samarbete med forskningspartners som har utbildats i Reumatikerförbundets regi för att på bästa sätt tillvarata patientperspektivet.

Reumatikerförbundet utbildar nya forskningspartners vid behov. Reumatikerförbundet föredrar att forskningspartners inkluderas i hela forskningsprocessen det vill säga i planerings-, genomförande- och spridningsfasen. Det är möjligt att inkludera forskningspartner även om projektet redan har startat.

EULARs rekommendationer om brukarmedverkan i forskning finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

Läs mer: Forskningspartner

Ansökan

Kontakt: [email protected]

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!