Riktad satsning till rehabiliteringsforskning

Enligt Reumatikerförbundets forskningspolicy är rehabiliteringsforskning ett särskilt prioriterat område. Enligt en medlemsundersökning utförd 2018 möter inte befintliga möjligheter till rehabilitering reumatikers behov. Utlysningen är tänkt att bidra till ett förbättrat kunskapsläge vad gäller rehabiliteringsinsatser inkluderande fysisk träning, multidisciplinär teamrehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering och klimatvård för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. (En särskild satsning på artrosforskning har tidigare gjorts av Reumatikerförbundet, därför inkluderas artros inte i denna utlysning.)

Utlysningen kommer att meddelas vid senare tid. Inkomna ansökningar i denna riktade utlysning för forskning om reumatologisk rehabilitering för inflammatoriska reumatiska sjukdomar kommer granskas av en nämnd bestående av fem meriterade forskare från olika hälsoprofessioner och en forskningspartner. Nämnden lämnar ett förslag angående fördelningen av anslag, därefter fattar Reumatikerförbundets förbundsstyrelse beslut om slutgiltig fördelning samt om tid och övriga villkor för utbetalning av anslag.

Ansökningarna bedöms utefter följande aspekter:

  • Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder.
  • Forskarens/handledarens kompetens.
  • Forskningsprojektets betydelse ur patientnytta med särskild hänsyn till klinisk rehabiliteringsforskning om de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna.
  • Forskningen bör vara långsiktig och multicenter och multiprofessionella samarbeten prioriteras.
  • Forskningen ska huvudsakligen ske i Sverige.

Brukarmedverkan är nödvändig för att säkerställa patienternas behov. Reumatikerförbundet förordar medverkan av forskningspartners i de forskningsprojekt som vi finansierar med syftet att tillvarata patientperspektivet. Reumatikerförbundet tillhandahåller färdigutbildade forskningspartners samt utbildar nya forskningspartners vid behov. Reumatikerförbundet föredrar att forskningspartners inkluderas i hela forskningsprocessen det vill säga i planerings-, genomförande- och spridningsfasen. Det är möjligt att inkludera forskningspartner även om projektet redan har startat. EULARs rekommendationer om brukarmedverkan i forskning finns publicerade i Annals of the Rheumatic Diseases 2011;70:722-726.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!