Allmänna bestämmelser

Här finner du information om hur du söker anslag.

För att komma i fråga för anslag ska forskningen falla inom området reumatologi/rörelseorganens sjukdomar. Anslag beviljas i första hand för forskares direkta utgifter i forskningsarbetet, i andra hand som bidrag för forskares förlorade löneförmåner på grund av arbetet med forskningen, samt endast undantagsvis för täckning av kostnader för översättning och tryckning av gjorda vetenskapliga undersökningar. Anslag kan beviljas till svenska forskares studier utomlands.

Reumatikerfondens förbundsstyrelse beslutar efter förslag av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd angående fördelningen av anslag, samt om tid och övriga villkor för utbetalning av anslag. Besked meddelas under tidig vår året efter ansökan.

Krav på ansökan

För att godkännas, ska ansökan skrivas på särskilt formulär samt innehålla punkterna nedan. Observera årets nyhet:

Observera flera nyheter i ansökningssystemet som kommer att förenkla för Dig.

Du kan:

 • Ansöka om forskningsanslag för ett eller två år.
 • Med Bank Id signera projektets etiska prövning och behöver därmed inte skicka in kopior.
 • Med Bank Id signera bekräftelse av din ansökan och rekvisition av anslag.
 • Fortfarande skriva ut papperskopior och skicka med posten om du föredrar detta.
 • Endast vara huvudsökande för en ansökan men vara medsökande i flera ansökningar.

Sökande får endast vara huvudsökande för en ansökan. Inget hinder att vara medsökande i flera ansökningar med annan huvudsökande.

 • Forskningsplan med uppgift om den tid då arbetet beräknas vara slutfört. Anslag kan sökas för  1 år och 2 år.
 • Rapport om erhållna resultat sedan föregående ansökan om ansökan avser fortsättningsanslag.
 • Specificerat kostnadsförslag. OH-kostnaderna anges särskilt.
 • Uppgift om institution där arbete ska bedrivas och när sökanden själv inte förestår institutionen, intyg om tillstånd att utföra arbetet där.
 • Om sökanden inte är erkänd forskare bifoga handlingar med uppgift om publicerade arbeten, andra vetenskapliga meriter samt intyg av känd forskare som styrker den sökandes vetenskapliga kompetens.Endast undantagsvis beviljas anslag till icke diputerade forskare och i dessa fall krävs intyg av handledare.
 • Uppgift om andra insända ansökningar eller nyligen beviljade anslag för samma projekt.
 • Diarienummer på godkända relevanta etiktillstånd.

Resultatredovisning

 • Forskare som av Reumatikerförbundet beviljats anslag för ett forskningsprojekt ska skicka in en rapport över uppnådda resultat senast i december året efter beviljandet. För projekt där fortsättningsanslag söks ges en progressrapport i den nya ansökan. Slutrapport sker när projektet avslutats.
 • Vid publicering av forskningsrön som uppnåtts med finansiellt stöd från Reumatikerförbundet (The Swedish Rheumatism Association) ska detta anges i publikationen.
 • Till slutrapporten ska fogas en populärt hållen sammanfattning på svenska (ca en A4-sida) begriplig för lekmän. Denna sammanfattning ska kunna publiceras i Reumatikervärlden eller på Reumatikerförbundets hemsida utan ytterligare tillstånd från författaren.
 • Vid fortsättningsanslag insänds, på anmodan, motsvarande sammanfattning till Reumatikerförbundet.

Länk till Bedömningsgrunder för anslag  

För vidare info:
Mejla till
[email protected]

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!