Bedömningsgrunder

Alla ledamöter av Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd läser och graderar samtliga forskningsansökningar (utom där jäv föreligger). Bedömningen görs på en skala 0-5 där 0=undermålig och 5=excellent. Alternativet ”?” markeras när bedömning inte kan göras.

Följande aspekter bedöms:

A Vetenskaplig kvalitet avseende frågeställning, arbetsplan och metoder.
B Forskarens/handledarens kompetens.
C Forskningsprojektets betydelse ur reumatologisk synvinkel, med särskild hänsyn till klinisk reumatologi och klinisk forskning kring rörelseorganens sjukdomar samt patientnytta.
D Vetenskaplig rapportering för projekt som fått stöd tidigare.

Bedömningarna registreras av ledamöterna i Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd inför runda-bords-konferens där föredragande ledamot kort presenterar projektet, redovisar sin bedömning och föreslår avslag alternativt beviljande av anslag. Efter en allmän diskussion enas ledamöterna om avslag eller beviljning av föreslaget belopp. Beslut fattas senare av Reumatikerförbundets förbundsstyrelse.

Forskningsanslag beviljas i första hand för forskarens utgifter avseende:

  • personalkostnader (doktorander, laborativ personal)
  • apparatur
  • driftmedel

I andra hand för:

  • förlorade löneförmåner i samband med forskningen
  • svenska forskares studier utomlands

Anslagsperioden är ett år.

Antaget av Reumatikerförbundets förbundsstyrelse 2015-07-01

Länk till manualen

Länk till ansökningswebben

För vidare info:
Mejla till
[email protected]

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!