Patientsäkerhetsstipendium

Stipendiet ska stimulera fortsatt utveckling av patientsäkerheten inom svensk ortopedi, genom att uppmärksamma och belöna ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete som under det senaste året har visat, eller på goda grunder kan antas minska, risken för vårdskador.

Stipendiet tilldelas en eller flera kliniker/enheter vars medarbetare belönas. Stipendiesumman ska användas för fortsatt arbete med att minska risken för vårdskador, och mottagande klinik/enhet avgör själv hur detta ska ske.

Reumatikerförbundet och Svensk Ortopedisk Förenings Patientsäkerhetsstipendium delas årligen ut till en eller flera kliniker/enheter. Sökanden ska till Svensk Ortopedisk Förenings (SOF) kvalitetsansvarig  senast 30.e juni lämna in en ansökan innehållande en egen motivering som visar hur sökanden uppfyller de angivna kriterierna. Ansökan ska rymmas på en A4-sida.

Motivering

Motiveringen ska innehålla en tydlig redogörelse för hur ett multiprofessionellt utvecklings- eller förbättringsarbete genomförts, samt tydligt visa på vinsten ur patientens perspektiv. Man bör ange en eller flera indikatorer som kan antas korrelera med uppnått resultat och visa på skillnaden som uppnåtts under genomförandet. Indikatorerna bör vara generaliserbara för att arbetet skall kunna användas även på andra kliniker/enheter.

Beslut

Juryn föreslår senast den 1:a augusti samma år till SOF:s styrelse samt till Reumatikerförbundets styrelse en eller flera lämplig(a) stipendiemottagare. Mottagaren/na utses av SOF:s styrelse tillsammans med Reumatikerförbundet. Patientsäkerhetsstipendiet kan delas mellan flera kliniker/enheter. Total stipendiesumma uppgår till 25 000 kronor.

Utdelning

Mottagaren/na annonseras under Ortopediveckan. Överlämnandet av stipendiet sker under hösten samma år på plats hos mottagande klinik/enhet av representant för SOF och Reumatikerförbundet. Redovisning av hur stipendiet har använts sker skriftligen ett år efter överlämnandet till SOF:s patientsäkerhetskommitté för vidare befordran till Reumatikerförbundet och SOF:s styrelse.

Nominering senast 30 juni till: [email protected]