Prioriterade aktiviteter inom det forskningspolitiska arbetet 2019 - Reumatikerförbundet

Prioriterade aktiviteter inom det forskningspolitiska arbetet 2019

Dela ut forskningsanslag via Vetenskapliga nämnden Vi vill ge ökade medel till forskningsprojekt som motsvarar kraven när det gäller vetenskaplig kvalitet. Långsiktighet i tilldelningen av anslag kommer att prioriteras och flerårsanslag kommer att införas under året. Satsningar på riktade forskningsinsatser
 • Anslag till artrosforskning fasas ut under 2019.
 • Giktforskning inkluderande klinisk behandlingsstudie och skapande av nationellt nätverk får fortsatt anslag under 2019.
 • En första utlysning av anslag för rehabiliteringsforskning görs under året.
Patientnära forskning Reumatikerförbundet stödjer miljöer och forskningstjänster inom områden där annan finansiering av viktig patientnära forskning behövs. Det innebär att vi stärker forskningsmiljöer som till exempel Spenshults forskningsstiftelse och att vi stödjer forskare med ”ryggsäckspengar” (stöd som behövs för att genomföra forskningen, exempelvis stöd till material). Samverkan med andra forskningsfinansiärer under 2019
 • Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i PRECIIS-projektet vars syfte är att lyfta fram precisionen inom ortopedisk vård. Projektet avslutas 2019.
 • Vinnovas Visionsdriven hälsa i projektet Alla patienter med långvarig smärta ska ha tillgång till evidensbaserat personcentrerat omhändertagande 2030.
 • SWELifes innovationsforskning för bättre hälsa, som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen, i projektet Elsa – en mobil applikation för support av egenvård.
 • Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram, EU Horizon 2020 i PREFER-projektet som syftar till att undersöka hur personer med ledgångsreumatism väger risker och fördelar med läkemedel mot varandra. Resultatet är viktigt när beslutsfattare ska avgöra om ett läkemedel bör godkännas för patienter eller inte.
Samverkan med läkemedelsindustrin Vi kommer fortsätta vår samverkan med läkemedelsbolaget UCB i projektet Reumatisk sjukdom och familjebildning. Ytterligare aktiviteter inom området forskning under 2019
 • Följa upp och utvärdera satsade forskningsmedel.
 • Ge allmänhet, medlemmar och givare möjlighet att ta del av forskningsresultat i olika kanaler.
 • Ta fram en forskningsrapport som redogör för resultat av forskning finansierad av Reumatikerförbundet
 • Dela ut tre forskningsstipendier; Vårdforskningsstipendiet, Nanna Svartzstipendiet tillsammans med Pfizer och Patientsäkerhetsstipendiet tillsammans med Svensk Ortopedisk Förening.
 • Genomföra två möten med Reumatikerförbundets rådgivande forskningsråd.
 • Arrangera en forskningsdag med öppna föreläsningar för allmänheten.
 • Öka andelen projekt med forskningspartners.
 • Medverka till att fler arenor för forskningspartners skapas i samverkan med andra forskningsaktörer och vid reumatologi- och forskningsutbildningar.
 • Genomföra utbildning av forskningspartners i samverkan med Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet.
 • Tillsammans med professionen planera och genomföra Reumadagarnas vetenskapliga program.
 • Arrangera en träff för Reumatikerförbundets patientföreträdare i de nationella kvalitetsregistren.
 • Delta och bevaka konferenser och forum där nya forskningsrön presenteras och skicka in abstracts till reumatologiska konferenser

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng