Ortopedisk kirurgi – Vad är PRECIIS?

I de flesta fall är modern ortopedisk och reumatologisk sjukvård tillräcklig. Behandlingen går som planerat och patienten blir nöjd. Men det finns situationer där behandlingen inte når det resultat som förväntats. 

En ortopedisk operation är komplex och består av flera delmoment. Slutmålet med en ortopedisk behandling är att patienten ska få ökad livskvalitet och kunna leva ett så bra liv som möjligt utan komplikationer.

För att nå det målet behöver man se över alla delar som ortopedisk vård består av och även förbättra förutsättningarna för vårdgivarna, det vill säga alla som är inblandade i arbetet med att hjälpa patienten. Dessutom behöver patienten få bättre möjlighet till att kunna sätta sig in i och förstå hur behandlingen går till och vad den ska leda fram till. Det skulle göra att patienten blir ännu mer delaktig i de beslut som fattas.

”Precise Image-based Implant Surgery” förkortas PRECIIS och är ett kvalitetssäkerhetsprojekt inom ortopedisk sjukvård som syftar till att förbättra resultatet av behandlingen i alla led. Begreppet PRECIIS är ett vidare begrepp där hela vårdteamets arbete med och utrustning till att hjälpa patienten ingår. I slutändan leder det fram till målet, nämligen att patientens behandling blir säkrare och bättre och når ett så bra slutresultat som möjligt. Projektet ska ge tillgång till bättre verktyg inom ortopedisk sjukvård som ökar kvaliteten och produktiviteten på behandlingen.

Projektet visades upp på Ortopediveckan 2018 i Karlstad för att skapa intresse bland dem som är verksamma inom svensk ortopedi till att använda olika tekniska uppfinningar som är bra för patienten och som underlättar arbetet för läkaren.

Bakom PRECIIS står 14 samarbetsparter, med representanter från svensk industri, sjukvård, patientorganisation, och akademi. Reumatikerförbundets forskningsavdelning har deltagit i projektet och i en broschyr har intervjuer med några av Reumatikerförbundets medlemmar gjorts, där de fått berätta sina erfarenheter och ge sina synpunkter på projektet.

Ny teknik möter framtidens krav

Den nya tekniken möter de allt högre kraven på att vården ska vara kostnadseffektiv. Tekniken möter också framtidens krav och utmaningar där ortopedkirurgens arbete allt mer rör sig mellan den fysiska världen (patientens fysiska kropp och operationssalen) samt den digitala världen (röntgenbilder och modeller). För att öka kvaliteten på vården har PRECIIS målet att länka samman dessa två världar.

Genom bättre digital teknik kan planeringen inför operationen förfinas och det går att ge snabbare återkoppling på hur patienten svarar på behandlingen och om komplikationer uppstår. Den nya tekniken gör det också lättare att möta patienters krav på information, kvalitet och redovisning, och förhoppningsvis lockar den till sig en yngre generation medarbetare som är vana att använda digitala hjälpmedel, digital inlärning och digital simulering. Projektet är uppdelat i flera delprojekt som alla bygger på ett nära samarbete mellan industrin, vården och Reumatikerförbundet.

Implantatrörelse

Ett exempel på när behandlingen brister är när ledersättningsproteser lossnar. Tidigare har man har man inte kunnat diagnostisera detta utan relativt stora mätfel vid röntgenundersökningar (mätfelet är fem millimeter med dagens undersökningsmetoder).

Det tar ofta ganska lång tid innan det går att fastställa om orsaken till patientens besvär är implantatlossning, som kan och behöver åtgärdas med omoperation. I en del fall kan det felaktigt förklaras med inflammation vid muskelfäste istället. Innan det med säkerhet går att avgöra om implantatet lossnat eller inte kan det ha hunnit ställa till problem för patienten. I projektet ingår att hitta och beskriva lossning tidigt och därmed förhindra framtida problem.

Patientrörelse

Ett annat delprojekt går ut på att ge ortopeder och fysioterapeuter möjlighet att i detalj se hur patientens skelettdelar rör sig i förhållande till varandra. Detta sker genom att man kombinerar information från så kallad skiktröntgen med analys av patientens rörelsemönster. Rörelsemönstret analyseras med hjälp av kameror som ger en tredimensionell bild. Det ger ökade möjligheter att kunna koppla samman de besvär som patienten upplever med skador på leder och man kan sedan föreslå behandling som kan leda till förbättring. På så vis skapas bättre förutsättningar för att den planerade behandlingen eller operationen går bra och ger ett gott resultat.

3D/print

3D-print är en viktig bit i PRECIIS-projektet. Det ska ge möjlighet till att skriva ut fysiska modeller av patientens skelett. Genom denna metod kan den ortopediska vården utvecklas och patienten själv bli mer delaktig i sin behandling. Ortopeder kan testa operationsstrategier i samband med planering av ingreppet. Allt detta ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården. I projektet har industrin och vårdgivare arbetat tillsammans med fokus på att göra det snabbt och enkelt att använda 3D-print i den vardagliga behandlingen.

En grundtanke är att 3-D-skrivare ska finnas på varje ortopedmottagning. Metoden tros bli ett värdefullt verktyg i läkarutbildningen och i kommunikation mellan olika specialister och yrkesgrupper.

Logistik (planering och uppföljning)

Ortopedisk kirurgi är fysiskt tung och resurskrävande. Hanteringen innebär många moment och många föremål ska förflyttas och finnas på rätt plats i rätt tid. Ortopediska operationer är dessutom de mest kostsamma i vården.

Det gäller att hitta nya arbetssätt och IT-stöd som effektiviserar hanteringen i alla led, det vill säga, planering, uppföljning och genomförande. Detta gör att behovet av stora implantatlager minskar eftersom kirurgens möjlighet att analysera skelettet tredimensionellt blir bättre. Idag krävs ett lager av många möjliga modeller och storlekar. Med denna teknik kan man också lättare tillhandahålla exakt den modell och storlek av proteser som den aktuella patienten behöver.

Kunskapsspridning

Nya uppfinningar, verktyg och arbetssätt är inte till någon nytta om de inte är kända och används. Yrkesgrupper inom vården måste ha möjlighet att känna till de nya metoderna och ha möjlighet att utvärdera om detta gynnar patienten eller inte. Patienten måste också känna till vilka alternativ som finns så att de kan vara delaktiga i sin vård. En del av projektet handlar därför om att informera om innovationerna som PRECIIS utvecklar.

I takt med att de innovationer som PRECIIS utvecklar har utvärderats och bevisat att de tillför något utöver dagens metoder, kommer PRECIIS också att arbeta för att de börjar användas i det dagliga arbetet. Men det gäller att skynda långsamt. Alla som är inblandade i projektet är eniga om att inte introducera nya tekniker och implantat förrän dessa har testats ordentligt.

Röster från projektet

I en broschyr som beskriver projektet har intervjuer med några av Reumatikerförbundets medlemmar gjorts. Där får de berätta om sina erfarenheter och ge sina synpunkter på projektet. Här är några citat från broschyren. Om du vill läsa broschyren, hämta den längst ned på sidan:  

”Tekniken hjälpte mig att fatta ett svårt beslut. Jag var i valet och kvalet, och valde tack vare tekniken att avstå operation.” 
Mona Eriksson, reumatoid artrit, RA.

”Det är ju bra att kunna hitta problem tidigt och kunna åtgärda dem, till exempel en protes som lossnar, om man nu som jag inte känner av det. Det är viktigt att uppföljningar och tioårskontroller fungerar, så att man inte glöms bort”.
Nina Stattin, juvenil idiopatisk artrit, JIA, sedan ett års ålder.

”Det är viktigt att man får ifrågasätta valet av protes och känna att man är OK med vad som ska opereras in. Det måste finnas ett samspel mellan läkare och patient.”
Mari Norén Hedberg, reumatoid artrit, RA.

Kort om projektet

”Precise Image-based Implant Surgery” förkortas PRECIIS och är ett kvalitetssäkerhetsprojekt inom ortopedisk sjukvård som syftar till att förbättra resultatet av patientens behandling i alla led. Projektet ska leda fram till bättre verktyg inom ortopedisk sjukvård som ökar patientsäkerheten, kvaliteten och produktiviteten på behandlingen. Begreppet PRECIIS är ett vidare begrepp där hela vårdteamets arbete med och utrustning till att hjälpa patienten ingår. Projektet ska också leda fram till att patienten blir mer delaktig i de beslut som fattas.

Bakom PRECIIS står 14 samarbetsparter, med representanter från svensk industri, sjukvård, patientorganisation, och akademi. Reumatikerförbundets forskningsavdelning har deltagit i projektet.

Projektet arbetar med flera olika områden, vilka alla ska leda fram till precision, bättre kvalitet i alla led:

  • Implantatrörelse
  • Patientrörelse
  • 3D-Print
  • Logistik
  • Komplex planering och uppföljning
  • Påverkan och information

Publicerad 2018-12-17

Faktagranskare: Hans Tropp, Professor vid Linköpings universitet. Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng