Helena Erlandsson Harris, Karolinska Institutet, 275 000 kronor

Bakgrund och motivering

Trots att 1500-2000 barn i Sverige har juvenil idiopatisk artrit (JIA) är sjukdomsgruppen inte lika välstuderad som ledgångsreumatism hos vuxna. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga resulterar inte i tillfredsställande behandling och det finns ett stort behov av nya terapier som angriper skilda sjukdomsmekanismer. En fördjupad förståelse av de molekylära mekanismer som driver inflammation, destruktion och smärta kan ge oss bättre biomarkörer för att följa sjukdomen och leda till nya terapier.

Syfte och mål

Vårt mål är att utveckla mätbara, objektiva biomarkörer för diagnos/prognos och för val av terapi för JIA. Och definiera nya målmolekyler för terapi. Detta för att varje enskild patient ska få bästa möjliga behandling. För att nå vårt mål behöver vi immunoprofilera kliniskt välbeskrivna JIA-patienter. Molekylärt kunna subgruppera patienter baserat på aktiva immunmekanismer istället för att utgå från kliniska symptom, och kunna koppla vilka specifika immunmekanismer som leder till de klassiska kliniska symptomen inflammation, smärta och destruktion. Vi fortsätter också att studera alarminet HMGB1s roll vid artrit.

Metod

Projektet baseras på den JIA provsamling (JABBA) som vi initierade 2009 och som nu är unik genom sin volym av både synovialvätske- och plasma/serumprover (ca 700 individer inkluderade) samt sin koppling till ett kvalitetsregister. Med hjälp av dessa prover studerar vi inflammatoriska markörer för inflammation, smärta och destruktion och kopplar våra resultat till de kliniska data som finns samlat i svenska barnreumaregistret. Vi använder oss av och avser att använda proteomics (Olink PEA), singelcell RNA sekvenering samt klassiska immunologiska metoder. Vidare utnyttjar vi vår mångåriga kometens och expertis om alarminet HMGB1 med molekylära och cellulära metoder samt vår kompetens att studera experimentell artrit.

Betydelse för patienten 

Den molekylära immunprofiliering av JIA som vi initierat kommer att generera nya insikter och fylla kunskapsluckor om inflammatoriska mekanismer aktiva vid JIA och i de olika undergrupperna. Kunskapen kan leda till en ny gruppering av JIA-patienter baserad på vilka immunmekanismer som aktiverats. Vidare får vi ny kunskap om vilka immunmekanismer som driver de olika kliniska JIA symptomen samt om koppling finns till neuropsykiatriska symptom. Detta är grunden för att kliniskt kunna implementera precisionsmedicin, bästa möjliga behandling för den enskilda patienten baserat på förfinade molekylära kunskaper om aktiva immunmekanismer.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 275000

Ansvarig forskare: Helena Erlandsson Harris

År: 2023

Forskningsområden: Juvenil idiopatisk artrit