Inga-Lill Mårtensson-Bopp, Göteborgs universitet, 75 000 kronor

Bakgrund och motivering

Livskvalitén för patienter med reumatiska sjukdomar är begränsad och de socioekonomiska kostnaderna är höga. För att minimera dessa behövs tidig men också precis diagnos, dvs det behövs prediktiva markörer som underlättar val av läkemedelsbehandling, med få biverkningar, samtidigt som dessa kan fungera som markör för prognos för patienten. Det finns också ett behov av nya och mer specifika markörer som kan användas för att utveckla nya läkemedel.

Syfte och mål

Det här forskningsprogrammet syftar till att studera patienter som diagnosticeras med psoriasisartrit (PsA) och patienter med ospecificerad artrit (NUD). Vår hypotes är att B-celler är involverade i PsA och i vissa NUD patienter. Om vår hypotes är riktig så skulle B-cellernas medverkan i sjukdomen innebära tidigare okända patogena mekanismer. I NUD, skulle det leda till att B-celler, tillsammans med ytterligare karakteristika tex kliniska parametrar, skulle kunna användas som markör för att identifiera undergrupper av NUD.

Metod

Methodology:STRONG Flow cytometry, RNA-sequencing, Bioinformatics, Statistical analyses.

Patients: GÖTHA is a long-term study (2019 – ) of patients with RA (according to ACR1987 or EULAR/ACR criteria 2010), PsA (according to CASPAR criteria), arthritis NUD (obvious arthritis without the possibility to fulfil any classification criteria). The patients are assessed at diagnosis, and after 1, 3, 5 and 10 years. Sex and age-matched controls are recruited from “Befolkningsregistret”. The study is run by MD Prof Inger Gjertsson and MD Doc Eva Klingberg (collaborators), who expect to recruit 30-50 patients with PsA/year, and 10-20 patients with arthritis NUD/year. All Clinical Rheumatology units in Västra Götalandsregionen will contribute with patients.

Betydelse för patienten 

Om vår hypotes är riktig vore det ett enormt framsteg, då vi i PsA skulle kunna prediktera prognos och diagnos, och i NUD skulle det leda till att underlätta tidig och korrekt diagnos, och därmed adekvat behandling för patienten. Detta skulle ha stor positiv påverkan på livskvalitén hos patienterna.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 75000

Ansvarig forskare: Inga-Lill Mårtensson-Bopp

År: 2023

Forskningsområden: Psoriasisartrit