Stefan Bergman, Spenshults FoU-centrum, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit kan leda till att små och stora leder förstörs, vilket ger smärta och begränsningar i funktion och aktivitetsförmåga. Trots modern behandling uppnår närmare hälften av patienterna inte sjukdomsfrihet. Även om en bakomliggande inflammation är välbehandlad har en stor del av patienterna kvarstående smärta och trötthet. För att tidigt kunna rikta specifika behandlingsinsatser till riskpatienter finns ett stort behov att tidigt kunna förutspå vilka patienter riskerar kvartstående sjukdom.

Syfte och mål

BARFOT har som syfte att förbättra prognosen vid reumatoid artrit (RA) samt att minska symtom och funktionsnedsättning för en ökad livskvalitet.

Specifika mål:

Hur utvecklas RA under 15 år avseende symtom, funktion och ledskada?

Kan risk att utveckla allvarlig RA identifieras redan tidigt i sjukdomen?

Kan risk för långvarig generaliserad smärta identifieras redan vid debuten av RA?

Vilken betydelse har leptin och andra markörer i blodet vid utvecklingen av långvarig generaliserad smärta?

Ansökan innefattar, vid sidan av ingående beskrivna delstudier, även stöd till infrastruktur för BARFOT i sin helhet.

Metod

BARFOT är en observationsstudie som utgår från de reumatologiska enheterna vid i Helsingborg, Kristianstad, Spenshult/Capio Halmstad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, Kalmar och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Drygt 2800 patienter med debut av RA har inkluderats i projektet under 1992-2006 och sedan följts i upp till 15 år.

Kliniska data har samlats in vid bestämda tidpunkter tillsammans med labprover och röntgen av händer och fötter. Enkätdata med fördjupad information om bl.a smärta, levnadsvanor och livskvalitet samlades in 2010 och 2017. En tredje enkät kommer att skickas ut under 2023. Data från de olika källorna analyseras enskilt och tillsammans för att tydliggöra samband över upp till 15 år efter sjukdomsdebuten.

Betydelse för patienten 

Ökad kunskap kring faktorer som påverkar förloppet och behandlingen vid reumatoid artrit förväntas förbättra tidiga behandlingsinsatser. Patienter med stor risk för allvarlig sjukdom kan då få rätt och mer effektiv behandling tidigare. Genom att identifiera kvarvarande smärta och orsaker till detta tidigt i förloppet förväntas också risken för en utveckling av ett långvarigt smärtsyndrom kunna minska. Sammantaget kan då andelen patienter som uppnår remission (sjukdomsfrihet) och en god prognos öka, vilket förväntas leda till en minskad sjukdomsbörda och mindre funktionshinder för den enskilde patienten.

Lärosäte: Spenshults FOU

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Stefan Bergman

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit