Ingrid Larsson, Spenshults FoU-centrum, 120 000 kronor

Bakgrund och motivering

Att leva med reumatoid artrit (RA) påverkar hela livet. För att bedriva god vård behöver vårdpersonalen förstå sjukdom och behandling från patienters perspektiv och hur livssituationen påverkas av sjukdom. Målet är ett gott behandlingsresultat grundat på patienters behov. De första tre delstudierna i detta forskningsprojekt visar att patienter vill leva ett normalt liv trots RA, att de strävar efter att bemästra sin nya livssituation och att personcentrerad vård är av betydelse för patienter med tidig RA.

Syfte och mål

Att utforska patienters erfarenheter omhändertagandet och hur personcentrerad vården är för patienter med tidig RA.

Frågeställningar:

Vad innebär god hälsa för patienter med tidig RA? (Delstudie 4)

Hur personcentrerad vård är vården för patienter med tidig RA efter införandet av ett nytt evidensbaserat arbetssätt? (Delstudie 5)

Hur upplever patienter livet med RA 1-2 år efter påbörjad DMARD behandling? (Delstudie 6)

Metod

Delstudie 4:

Individuella intervjuer har genomförts med 31 patienter med tidig RA och analyseras med fenomenografisk analys.

Delstudie 5:

En experimentell design med 24 månaders uppföljning och är en del av Tät uppföljning och Intervention vid NySTRONG[D]ebuterad Reumatoid Artrit (TINDRA-projektet) vid Skånes Universitetssjukhus (startade 2021). Datainsamling sker vid baseline, 6, 12 och 24 månader. Intervjuer med 20 patienter genomförs efter 1 och 2 år. En mixad metod används där kvantitativ och kvalitativ data ger en djupare förståelse av personcentrerad vård för patienter med tidig RA.

Delstudie 6: Fokusgrupp och individuella intervjuer har genomförts med 24 patienter som haft DMARD behandling 1-2 år och analyseras med kvalitativ innehållsanalys

Betydelse för patienten 

Målet är en bättre hälsa och välbefinnande för patienter med i ett tidigt skede av RA och ett bättre omhändertagande utifrån personcentrerad vård baserad på ett evidensbaserat arbetssätt för dessa patienter. Denna kunskap ger möjligheter till att utforma ett bättre omhändertagande och en personcentrerad vård av betydelse för patienters hälsa och livskvalitet, vilket är fokus för de tre återstående delstudier som ingår i denna ansökan.

Lärosäte: Spenshults FOU

Belopp: 120000

Ansvarig forskare: Ingrid Larsson

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit