Eva Kosek, Karolinska Institutet, 285 000 kronor

Bakgrund och motivering

Fibromyalgi (FM) är en vanlig orsakerna till svår, generaliserad smärta hos kvinnor. Objektiva diagnostiska test och effektiva behandlingar saknas. Nyligen visade vi att IgG antikroppar från FM patienter utlöste ett FM liknande tillstånd hos möss. Antikropparna band till s.k. satellitgliaceller (SGC) och medförde ökad aktivering av smärtnerver hos mössen. Denna kliniska studie avser att undersöka sambandet mellan autoreaktiva FM IgG och symtom resp. sjukdomsförändringar hos individuella patienter med FM.

Syfte och mål

Syftet är att på individnivå studera hur bindningsgraden av FM IgG till SGC relaterar till specifika symtom resp. sjukdomsmekanismer hos patienter med FM. Koncentrationerna av FM IgG kommer att analyseras avseende gruppskillnader (patient/frisk) och inom FM gruppen relateras till a) smärtintensitet, b) smärtkänslighet (QST), c) svårighetsgraden av olika FM symtom, d) inflammatoriska och smärtframkallande protein i blod, e) förändringar av nerver i hud (IENFD) och muskel (MNFD), f) muskelstruktur och metabolism, g) cerebral smärtrelaterad aktivering i vila och vid smärtprovokation samt h) cerebral metabolism.

Metod

FM patienter och friska undersöks avseende relevanta symtom med hjälp av validerade frågeformulär och en undersökning av smärtsinnet (kvantitativ känselmätning). Hud- och muskelbiopsier tas för analys av nervförändringar och immunceller. Vidare studeras muskelns struktur och metabolism i relation till FM IgG och  individens aktivitetsgrad. Smärtrelaterad hjärnaktivering undersöks med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och hjärnans metabolism med magnetisk resonansspektroskopi (MRS). Blodprov tas för analys av inflammatoriska proteiner (OLINK-382 inflammatory panel). FM IgG i blodet kvantifieras på individnivå vilket möjliggör för oss att studera hur FM IgG nivåer relaterar till symtom (a-c) och sjukdomsförändringar (d-h) i FM gruppen.

Betydelse för patienten 

Projektet har förutsättningar att helt förändra vår syn på FM. På kort sikt skulle specifika FM-associerade antikroppar (FM IgG) möjliggöra utveckling av objektiva diagnostiska test för FM och därmed individualiserad behandling och uppföljning. Då FM IgG kan kopplas till FM symptom finns en rational att pröva nya behandlingsmetoder som IVIG (tillföra IgG antikroppar från friska), plasmaferes (avlägsna antikroppar) eller farmakologisk immunomodulerande behandling (t.ex. abatacept) hos utvalda patienter. På lång sikt kan ökad kännedom om FM IgG leda till utveckling av helt nya läkemedel eller behandlingsstrategier mot FM.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 285000

Ansvarig forskare: Eva Kosek

År: 2023

Forskningsområden: Fibromyalgi