Lars Alfredsson, Karolinska Institutet, 350 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste av de inflammatoriska reumatiska ledsjukdomarna (livstidsrisken att utveckla RA är 2-3% och prevalensen ca 1%). Etiologin är ofullständigt känd. Mycket talar för att levnadsvanor/miljöfaktorer spelar en stor roll för såväl insjuknande som förlopp av RA.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att lägga grunden för en evidensbaserad rådgivning kring påverkbara faktorer. Specifikt studeras betydelsen av livstilsanknutna faktorer såsom rökning, BMI, kost- och motionsvanor samt faktorer relaterade till arbetslivet (fysisk belastning, stress, luftföroreningar mm) för insjuknande och förlopp av RA (inklusive ev effekt på farmakologisk behandling). Härutöver är syftet att vidareutveckla det av oss utvecklade digitala beslutsstödsystemet för patienter avseende förändring av levnadsvanor (kallat Elsa) som avses integreras i informatikplattformen för SLL´s ”artritflöde”

Metod

Populationsbaserad fall-kontrollstudie (kallad EIRA), där data via frågeformulär och blodprov från över 4900 nydebuterade fall av RA och 7800 slumpvis valda kontroller insamlats. Genom EIRA har vi god information om levnadsvanor och övriga exponeringar vid insjuknandet och bakåt i tiden. Genom ”EIRA follow-up” har vi även god kunskap om levnadsvanor mm också efter sjukdomens debut. Fallen i EIRA följs upp avseende farmakologisk behandling samt sjukdomens förlopp (sjukdomsgrad (DAS), funktion (HAQ) och EULAR response). I analysen jämförs olika grupper med avseende på risk att insjukna i RA samt avseende sjukdomsförlopp. Det digitala beslutsstödsystemet för förändring av levnadsvanor avses vidareutvecklas – och utvärderas – inom ramen för projektet.

Betydelse för patienten 

EIRA studien är en av de första i världen – och hittills den mest ambitiösa- vad gäller att klarlägga levnadsvanors/miljöfaktorers betydelse för uppkomst och förlopp av RA. När frågeställningarna kring rök-, kost- och motionsvanor samt arbetsanknutna faktorer analyserats, på det sätt som föreslås i föreliggande projekt bör det innebära att vi avsevärt fördjupat kunskapen om betydelsen av dessa faktorer för såväl insjuknande som förlopp av RA. Eftersom dessa faktorer är påverkbara kan detta potentiellt leda till såväl primär- som sekundär preventiva åtgärder mot denna sjukdom.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 350000

Ansvarig forskare: Lars Alfredsson

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit