Alf Kastbom, Linköpings universitet, 200000, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

Antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) börjar ofta produceras många år innan diagnosen ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) kan ställas. Därför utgör patienter med smärtor från rörelseapparaten och ACPA i blodet en högriskgrupp att utveckla RA, men det saknas ännu vetenskapligt stöd för hur dessa patienter bör följas upp, och förebyggande behandling saknas. Vår forskning försöker ändra på detta.

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka individualiseringen av omhändertagandet av patienter med tidig RA och förstadier. Vidare syftar projektet till att via studier av olika slemhinnor identifiera nya sjukdomsmekanismer som förhoppningsvis kan påverkas med nya behandlingsmetoder redan innan sjukdomen brutit ut.

Progress

Vi har visat att en särskild typ av ACPA som är förknippad med slemhinnor (sekretorisk ACPA) är kopplat till ökad benägenhet för riskpatienter att insjukna i artrit. Vi har också preliminära fynd som talar för att tandlossningssjukdomen är vanlig hos riskpatienter och att detta kopplar till ökade nivåer av sekretorisk ACPA. Vi har även visat på en koppling mellan låga nivåer av korta fettsyror i blodet, vilka bildas när tarmbakterier bryter ner kostfiber, och ökad risk för artritutveckling. Detta fynd visar på en möjlig koppling mellan tarmens och RA-utveckling som kan leda till förebyggande behandlingar i framtiden.

Betydelse för patienten 

På kort sikt kommer projektet addera kunskap om vilka som utvecklar artrit i en riskpopulation, och därmed lägga grunden för evidensbaserade riktinjer för omhändertagande av denna patientgrupp. På längre sikt är målet att projektet bidrar till att identifiera nya sjukdomsmekanismer på slemhinnor i munhåla, lungor och tarm, vilka förhoppningsvis kan påverkas med nya behandlingsmetoder redan innan sjukdomen brutit ut.

Lärosäte: Linköpings universitet

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Alf Kastbom

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit