Marie Holmqvist, Karolinska Institutet, 180000


Bakgrund och motivering

Patienter med reumatisk systemsjukdom är hårt drabbade; mortaliteten är tre gånger så hög som hos övrig befolkning med samma ålders- och könsfördelning. En av de främsta dödsorsakerna och de vanligaste sjukdomarna som drabbar dessa patienter är cancer. Vi vet inte tillräckligt om varför patienter med reumatisk systemsjukdom drabbas av cancer och hur det går för dem. Med det här projektet, som är ett tvärvetenskapligt internationellt samarbete avser vi besvara frågor som syftar till att utöka denna kunskap

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt är att tidigare identifiera och därmed kunna behandla patienter med reumatisk systemsjukdom som insjuknar i cancer.

Vi kommer uppnå detta mål genom att besvara fyra olika frågor.

a). Vilka cancerformer är vanligare vid reumatisk systemsjukdom än i övrig befolkning och när inträffar de i förhållande till diagnos av den reumatiska sjukdomen?

b). Vad betyder vår medfödda genetiska konstitution för cancerutvecklingen?

c). Går det att förutse vilka patienter som kommer få cancer?

d). Hur går det för våra patienter efter att de insjuknat i cancer?.

Metod

Vi kommer följa patienter som diagnostiserats med reumatisk systemsjukdom och som bidragit med prover till forskning, samt flera internationella populations-baserade grupper med patienter med avseende på insjuknande i cancer. Inom ramen för projekt a) så kommer studera vilka typer av cancer de drabbas av och när i förhållande till diagnostillfället. Inom projekt b) som kommer vi analysera genetiska varianter hos de som lämnat prover. Detta för att identifiera nya riskmutationer kopplade till cancer i denna grupp. I projekt c) kommer vi använda avancerade statistiska modeller för att predicera vika som kommer få cancer. Och slutligen i projekt d) kommer vi ta reda på vad händer avseende död och annan cancersjukdom

Betydelse för patienten 

När det här projektet är slutfört kommer vi veta hur vi ska identifiera patienter som löper hög risk för cancer redan när de insjuknar i sin reumatiska sjukdom. Detta kommer leda till att tiden till cancerdiagnos kommer förkortas och patienten komma till rätt behandling snabbare. Detta kommer rädda liv.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 180000

Ansvarig forskare: Marie Holmqvist

År: 2023

Forskningsområden: Reumatisk systemsjukdom