Anna Södergren, Norrlands Universitetssjukhus, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA, ledgångsreumatism) är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst drabbar leder, men som också kan drabba övriga organ. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till leddestruktioner och funktionshinder. Läkemedelsbehandling vid RA är i form av sjukdomsmodifierade läkemedel, där metotrexat är förstahandsval om inga hinder föreligger. Metotrexat har dock i många fall biverkningar där mag-tarm-biverkningar är bland de mest vanliga.

Syfte och mål

Huvudsyftet med denna studie är att jämföra effekt och tolerabilitet av metotrexat i form av tabletter respektive injektion under de första 24 måndarena efter diagnos av RA. Dessutom kommer tarmflorans sammansättning samt patienters preferenser avseende beredningsform att studeras och en hälsoekonomisk analys att göras.

Metod

Metotrexat är tillgänglig i två beredningsformer, som tablett eller som injektion i underhuden, där tablettbehandling är den vanligaste. Den sistnämnda beredningen har i studier visat bättre biotillgänglighet (upptag av medicin till blodet) och har därmed potentiellt en bättre behandlingseffekt men kan antas också att ha färre mag-tarm-biverkningar.

Studien görs i form av en register-randomiserad multicenterstudie där patienter med nydiagnostisterad RA erbjuds inklusion. Patienterna kommer att följas under 24 månader i denna studie. De första patienterna är nu inkluderade i Umeå och uppstart i övriga centra pågår under hösten 2022. Denna ansökan avser medel för samarbete och uppfölning under de nästkommande två åren i denna studie.

Betydelse för patienten 

Resultaten av denna studie kommer att gynna patienter omedelbart efter studien, på grund av dess utformning och rekrytering av patienter inom rutinsjukvård, samt ge möjlighet till en mer evidensbaserad och kostnadseffektiv behandling för dessa patienter i framtiden. Dessutom kommer denna studie att hjälpa beslutsfattare och förskrivare att se de avvägningar patienterna gör, vilket ger möjlighet till en mer anpassad information vid läkemedelsbehandling. Även en hälsoekonomisk analys kommer att göras, vilket en mycket viktig aspekt inom modern reumatologi.

Lärosäte: Norrlands Universitetssjukhus

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Anna Södergren

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit