Tor Olofsson, Skånes universitetssjukhus, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Patienter med inflammatoriska led- och ryggsjukdomar kan idag ofta mycket framgångsrikt behandlas för sin inflammation. Trots det utvecklar många en persisterande smärta, frikopplad från inflammation (ibland i dess uttalade form fibromyalgi), som vållar stort lidande och som verkar ha en negativ effekt på arbetsförmåga, livskvalitet och psykiskt mående. Kunskap om förekomst av detta smärttillstånd och betydelsen av tidig inflammationskontroll för att förhindra dess uppkomst är bristfällig.

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att kartlägga förekomst och utveckling av persisterande icke-inflammatorisk smärta (inklusive dess mest uttalade form fibromyalgi) för de vanligaste inflammatoriska led- och ryggsjukdomarna, inklusive faktorer som kan förutsäga dess uppkomst samt effekten på arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och psykiatrisk samsjukighet. Ett särskilt mål är att försöka besvara frågan om tidig inflammationskontroll genom effektiv behandling kan förhindra utveckling av persisterande icke-inflammatorisk smärta/fibromyalgi jämfört med situationer där det tar längre tid att få inflammationen under kontroll.

Metod

Fibromyalgi fångas via 1990 års klassifikationskriterier och persisterande icke-inflammatorisk smärta via patientens rapportering av smärta >40 mm (visuell skala; 0-100 mm) tillsammans med låg nivå på C-reaktivt protein (CRP; ”snabbsänkan”). Förekomst och utveckling av dessa smärttillstånd samt faktorer som kan förutsäga deras uppkomst, analyseras med hjälp av en nationell behandlingsstudie (SWEFOT) tillsammans med ett nystartat program för tidig, intensiv uppföljning av ledgångsreumatism i Lund (TINDRA), samt via det sydsvenska uppföljningsprogrammet för biologiska behandlingar (för ledgångsreumatism, psoriasisartrit och inflammatorisk ryggsjukdom). Via länkning till Försäkringskassans register studeras betydelsen för sjukskrivning/förtidspension.

Betydelse för patienten 

Projektet kan bidra med viktig kunskap om möjligheten att undvika en bestående invalidiserande smärtproblematik genom adekvat inflammationskontroll, som uppnås i rätt tid. Sådan information kan komma att ligga till grund för förändringar i framtida behandlingsriktlinjer med potential också för att fler patienter skulle kunna behålla arbetsförmågan och undvika psykiatrisk samsjuklighet, med både minskat lidande och stora kostnadsbesparingar som följd.

Lärosäte: Skånes Universitetssjukhus

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Tor Olofsson

År: 2023

Forskningsområden: Fibromyalgi