Sahwa Elbagir, Uppsala Universitet, 129 470 kronor

Bakgrund och motivering

Autoimmuna sjukdomar har beskrivits som ovanliga i Afrika, men nya data visar att de kroniska sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE), inte är försumbara i Afrika, och ofta med hög sjukdomsaktivitet. Som doktorand undersökte jag RA och SLE i Sudan. Sudanesiska SLE patienter betydligt yngre, hade kortare sjukdomstid och led mer organskada, fr a neurologiska skador. Den korta sjukdomsdurationen kan bero på att patienterna hinner dö före diagnos.

Syfte och mål

Jag fann ökning av fosfolipidantikroppar (aPL) av IgA-klass hos sudanesiska SLE-patienter och friska gravida utan ökning hos svenska gravida. Vi vet inte om detta beror på skillnader i miljöfaktorer eller genetik. Jag har visat att en ny grupp av aPL riktade mot fosfatidylserin/protrombin (anti-PS/PT) bättre förutsäger blodproppar än konventionella aPL, och visat att anti-PS/PT genetiskt associerar med HLA-DR13 hos svenska SLE-patienter, en association som inte tidigare förståtts. Jag vill nu jämföra patienter i Sudan och Sverige och relatera genetik till kliniska och immunologiska skillnader jag beskrivit tidigare.

Metod

Vi har gjort genetiska analyser av punktmutationer (SNPs) hos RA- och SLE-patienter och friska från Sudan, och har tillgång till motsvarande data från Sverige och Malaysia. Under 2021 har vi fått etiskt godkännande, etablerat samarbete med KI och Malaysia inklusive bioinformatiker Lina Diaz-Gallo vid KI, och fått personuppgiftsbiträdesavtal med KI för att dela data. Data som förvaras på den säkra servern Bianca på UPPMAX analyseras av mig och Lina Diaz-Gallo. Förekomst av SNPs jämförs mellan fall och kontroller i respektive land. Förekomst och mängd (homo- respektive heterozygoti) av SNPs relateras till kvantifierbara kliniska variabler som sjukdomsaktivitet och till biomarkörer exv. autoantikroppar och cytokiner mätta med Olink-teknik.

Betydelse för patienten 

Jämförande studier av denna typ är kraftigt underrepresenterade för Afrika. Våra kohorter kan därför hjälpa till att förklara vilka skillnader mellan patienter i olika länder som beror på påverkansbara omgivningsfaktorer respektive på genetik. Generellt saknas vetenskapliga studier av dessa sjukdomar i Sudan där reumatologin är mycket underdimensionerad; när jag samlade in mina patienter kände jag till fem reumatologer i landet, samtliga i Khartoum. Jag vill utbilda mig till forskningsaktiv klinisk reumatolog i Sverige, och då kunna använda dessa kunskaper för att bättre förstå patienter från olika kontinenter.

Lärosäte: Uppsala universitet

Belopp: 129470

Ansvarig forskare: Sahwa Elbagir

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus