Eva Klingberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 85 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) och psoriasisartrit (PsA) är vanliga reumatiska sjukdomar med flera gemensamma drag, såsom återkommande skov med artriter, som ger problem med smärta och påverkad livskvalitet. Sjukdomarna skiljer sig dock beträffande bakomliggande sjukdomsmekanismer. Detta gör att sjukdomarna är intressanta att jämföra. I denna longitudinella studie undersöker skillnaderna genom att parallellt följa patienter med nydebuterad RA och PsA. En liknande jämförelse finns inte tidigare gjord.

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att parallellt följa nyinsjuknade patienter med RA och PsA, samt patienter med etablerad psoriasis för att studera sjukdomsförlopp, behandlingssvar, samsjuklighet, biomarkörer, tidiga röntgenförändringar, hälsorelaterad livskvalitet och andra patientrapporterade utfallsmått. Dessutom genomförs en kvalitativ intervjustudie för att få ökad kunskap om hur personer med nydiagnostiserad reumatisk ledsjukdom hanterar sin sjukdom och klarar sin vardag och vilka livsomställningar som sjukdomen medför under det första året efter diagnos.

Målet är att öka kunskapen om tidig RA och PsA för att förbättra vården.

Metod

Alla patienter med nydiagnosticerad RA respektive PsA erbjuds att delta i studien. Forskningsbesök sker vid baseline och efter 1, 3, 5 och 10 år. Patienter med psoriasis inkluderas från Hudkliniken SU.

Data som insamlas vid varje forskningsbesök:

  • resultat från kroppsundersökning inkl. vitalparametrar, leder, hud och EKG
  • resultat från direktanalyser av rutinprover inklusive SR, CRP, blodstatus, blodfetter
  • deltagarnas svar på enkäter med frågor om sjukdomsaktivitet, samsjuklighet, socioekonomi, levnadsvanor och hälsorelaterad livskvalitet
  • röntgen och extremitetsCT (Cone beam computed tomography CBCT) av händer och fötter
  • Serum, plasma och feces nedfryses för senare analys av cytokiner, adipokiner och andra markörer för inflammation, ben och broskomsättning.

Betydelse för patienten 

Studien är unik i att skapa en gemensam kohort med patienter med nydebuterad RA, PsA och psoriasis. Detta kommer möjliggöra jämförelser mellan sjukdomarna och bidra till att klargöra om olika fynd i studien är specifika för någon av diagnoserna eller mer generellt associerade till inflammatorisk reumatisk sjukdom. Personer med RA, en sjukdom som är mycket mer beforskad än PsA, kommer användas som jämförelsegrupp till personer med PsA. Studien kommer bidra med ny kunskap om biomarkörer, röntgenförändringar, sjukdomsutveckling, livsomställningar och påverkan på livskvalitet vid tidig artritsjukdom, särskilt vid PsA.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 85000

Ansvarig forskare: Eva Klingberg

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit