Karin Hellgren, Karolinska Institutet, 145 000 kronor

Bakgrund och motivering

Kvinnor med ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit (PsA) och inflammatorisk ryggsjukdom (SpA) har ökad risk för negativa graviditetsutfall jämfört med kvinnor i befolkning. Vid RA tyder data på än mer ökade risker om mamman har hög  sjukdomsaktivitet. Kunskap kring hur mammans sjukdomsaktivitet och antireumatiska terapiSTRONG[ ] påverkar dessa risker vid PsA/SpA är bristfällig. Det är också kunskapen kring eventuella långtidseffekter hos barn till mammor med RA/PsA/SpA som använt med TNF-hämmare under graviditet.

Syfte och mål

Vårt övergripande mål är att studera riskfaktorer för negativa graviditets-, och barnutfall hos kvinnor med inflammatorisk ledsjukdom (RA, SpA och PsA). Vi vill särskilt:

undersöka hur risken att föda för tidigt påverkas av sjukdomsaktivitet i PsA under graviditet. Och hur sjukdomsaktivitet i PsA påverkas av en graviditet.

undersöka om TNF-hämmare under graviditet hos mamman höjer risken för infektioner samt cancer under första levnadsåren hos barn till kvinnor med RA, PsA samt SpA.

initiera och arbeta fram  en plattform till ett framtida nationellt graviditetsregister för kvinnor med inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Metod

Vi kan genomföra dessa projekt tack vare den unika möjligheten i Sverige att länka mellan olika hälso-, och befolkningsregister, såsom Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ) samt det medicinska födelseregistret. På så sätt kan vi identifiera kvinnor med RA/PsA/SpA och dessa kvinnors barn. Från SRQ och läkemedelsregistret kan vi extrahera information kring sjukdomsaktivitet och antireumatisk behandling. Via befolkningsregistret kan vi identifiera befolkningskontroller dvs barn till kvinnor utan sjukdom att jämföra med.

Delprojekt 1 och 2 är projekt där vi även använder motsvarande datakällor i Danmark och Norge. Detta nordiska samarbete möjliggör tillräcklig studiestorlek för att kunna uttala oss med större statistisk säkerhet kring dessa risker.

Betydelse för patienten 

Vår ambition är att resultaten direkt kan användas i kliniken för att bättre informera och råda de kvinnor med RA, PsA och SpA som planerar en graviditet. Vi bedömer också att resultaten kommer kunna vägleda behandlade läkare hur på bästa sätt handlägga och behandla dessa kvinnor inför och under en graviditet. På så sätt kommer resultaten av denna forskningsplan direkt (delprojekt 1 och 2) men förhoppningsvis också på lång sikt (delprojekt 3) leda till patientnytta genom ökad livskvalitet då frågor om familjebildning och fertilitet är av stor vikt för kvinnor som drabbas av en kronisk sjukdom tidigt i livet.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 145000

Ansvarig forskare: Karin Hellgren

År: 2023

Forskningsområden: Myosit,Psoriasisartrit