Carina Boström, Karolinska Institutet, 75 000 kronor

Bakgrund och motivering

Många patienter med SLE har nedsatt kondition, upplever trötthet och symtom på depression och deras livskvalitet kan vara nedsatt. Fysisk träning på måttlig-till-hög intensitet kan öka kondition, minska trötthet och symptom på depression vid SLE. Det finns dock få randomiserade kontrollerade studier och ingen studie som utvärderat effekterna av hög-intensiv träning. Vidare finns otillräckliga kunskaper om träning kan minska sjukdomsaktiviteten vid SLE och effekterna på immunfunktion är begränsad.

Syfte och mål

Träning på hög intensitet skulle kunna ha större effekt än träning på måttlig-till-hög intensitet med tanke på dos-responsförhållandet. Målet är att utvärdera om hög-intensiv intervallträning (HIIT) har samma positiva effekter som vid andra reumatiska sjukdomar. Det övergripande syftet är att utvärdera om HIIT har effekt på kondition, patientrapporterade skattningar av sjukdomsaktivitet, trötthet, symtom på depression och livskvalitet samt sjukdomsaktivitet och immunfunktion hos patienter med SLE med låg till måttlig sjukdomsaktivitet och ingen eller liten organskada. Syftet är också att utforska och beskriva upplevelser av HIIT.

Metod

I en randomiserad kontrollerad studie inkluderande Universitetssjukhuset i Örebro och Sunderby sjukhus samt eventuellt ytterligare ett sjukhus kommer patienter med SLE med låg till måttlig sjukdomsaktivitet och ingen eller liten organskada att lottas in till en träningsgrupp eller en kontrollgrupp. De som lottas in till träningsgruppen kommer att träna HIIT i 50-60 minuter, 3 gånger/vecka i 3 månader. Träningen kommer att ledas av fysioterapeut vid två av dessa tillfällen. Mellan månad 3 och 6 kommer patienterna att träna själva på samma sätt men med stöd, från fysioterapeut, via e-hälsa. Båda grupperna får sedvanlig behandling under studien gång. Efter studiens slut kommer patienterna i kontrollgruppen att erbjudas HIIT i 3 månader.

Betydelse för patienten 

Träning på måttlig-till-hög intensitet har positiva effekter vid SLE. Träning på hög intensitet ökar bl a kondition och muskelstyrka samt indikerar minskad sjukdomsaktivitet och förbättrad immunfunktion vid reumatisk sjukdom. Om det visar sig att träning på hög intensitet vid SLE har samma positiva effekter kommer detta att ha stor betydelse för patienterna både på kort och lång sikt.

Den metod för e-hälsa som vi kommer att använda, om framgångsrik, kan komma att användas i klinik för patienter som inte kan utföra träning på sjukhus på grund av arbete eller andra orsaker, något som på lång sikt kan vara både tids- och kostnadseffektivt .

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 75000

Ansvarig forskare: Carina Boström

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus