Med fokus på personcentrerad vård och den icke-farmakologiska rehabiliteringsprocessen i klinisk praxis

Elisabeth Mogard, Skånes universitetssjukhus, 85 000 kronor

Bakgrund och motivering

Vid RA är risken för hjärtkärlsjukdom ökad och osunda levnadsvanor påverkar utfallet. Levnadsvaneinsatser ges ofta utan samordning, med nedslående resultat. Även smärta, trötthet och sömnproblem är vanligt och kan kvarstå trots låg sjukdomsaktivitet. Studier på effektiva interventioner inom dessa område är få varför vi vill ta fram interdisciplinära evidensbaserade interventioner för hantering av ohälsosamma levnadsvanor och kardiovaskulär risk, smärta och trötthet för att förbättra livskvalitet vid RA.

Syfte och mål

Att vidareutveckla och utvärdera den multiprofessionella rehabiliteringsdelen av ett strukturerat omhändertagande för att ge personer med tidig reumatoid artrit (RA) evidensbaserad, multiprofessionell rehabilitering av god kvalitet. Två studier med separata delstudier ingår i projektet:

I. Levnadsvanor; tobak, alkohol, matvanor, övervikt, fysisk aktivitet och kardiovaskulär risk studeras. Individanpassade tidiga rehabiliteringsinsatser samordnas och utvärderas

II. Identifiering av patienter med stora besvär av smärta, trötthet och sömn. Utveckling och utvärdering av rehabiliteringsintervention.

Metod

I April 2021 startade en longitudinell, prospektiv, kliniskt förankrad observationsstudie med ”tight control” och ”treat to target” som följer patienter med nydebuterad RA i två år, TINDRA. Datainsamling sker via frågeformulär, fysikaliska undersökningar (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut mfl.) och provtagning. Till detta har vi nu adderat ytterligare frågeformulär och intervjustudier för att kunna vidareutveckla, testa och däreftera utvärdera och implementera multiprofessionella evidensbaserade rehabiliteringsinsatser avseende levnadsvanor och kardiovaskulär risk, smärta, trötthet och sömnproblem. Som stöd använda the Medical Research Councils ramverk för forskning kring komplexa interventioner då studier som består av flera delar krävs.

Betydelse för patienten 

Studierna kan bidra till ökad kunskap kring hur levnadsvanor och träningsstatus påverkar sjukdomen och dess konsekvenser samt bidra till tidiga, samordnade rehabiliteringsinsatser vid ohälsosamma levnadsvanor och svår smärta och trötthet trots adekvat farmakologisk behandling. Genom att komplettera den farmakologiska behandlingen vid tidig RA med evidensbaserade rehabiliteringsinterventioner hoppas vi även kunna bidra till färre komplikationer, förbättrad hälsa och livskvalitet, stärkt förmåga till egenvård, minskad sjukvårdskonsumtion och lägre kostnader. Denna kunskap kan senare även justeras till andra diagnoser och kontexter.

Lärosäte: Skånes Universitetssjukhus

Belopp: 85000

Ansvarig forskare: Elisabeth Mogard

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit