Elisabeth Mogard, Skånes universitetssjukhus, 85000

Bakgrund och motivering

Risken för hjärtkärlsjukdom är ökad vid RA och osunda levnadsvanor påverkar utfallet. Levnadsvaneinsatser ges ofta utan samordning, med nedslående resultat. Även smärta, trötthet och sömnproblem är vanligt och kan kvarstå trots låg sjukdomsaktivitet. Studier på effektiva rehabiliteringsinterventioner är få, varför vi vill ta fram multiprofessionella evidensbaserade interventioner för hantering av ohälsosamma levnadsvanor/kardiovaskulär risk, samt smärta och trötthet för att förbättra livskvalitet vid RA.

Syfte och mål

Att vidareutveckla och utvärdera multiprofessionell rehabilitering integrerad i ett strukturerat tidig artrit-omhändertagande för att ge personer med tidig reumatoid artrit (RA) evidensbaserad, multiprofessionell rehabilitering av god kvalitet. Två studier med separata delstudier ingår:

I. Studera levnadsvanor; tobak, alkohol, matvanor, övervikt, fysisk aktivitet och kardiovaskulär risk. Vidareutveckla, samordna och utvärdera individanpassade tidiga rehabiliteringsinsatser inom området

II. Identifiera patienter med stora besvär av smärta, trötthet och sömn. Utveckling och utvärdering av rehabiliteringsinterventioner inom området

Metod

Detta rehabiliteringsprojekt har integrerats som komplement till en longitudinell, prospektiv, klinisk observationsstudie som följer patienter med nydebuterad RA. Datainsamling: via frågeformulär, fysikaliska undersökningar och provtagning. I rehabiliteringsprojektet ingår uppföljning av pågående rehabiliteringsinsatser samt framtagande, utvärdering och implementering av effektiva multiprofessionella, personcentrerade evidensbaserade rehabiliteringsinsatser kring; I) levnadsvanor och kardiovaskulär risk och II) smärta, trötthet och sömnproblem (Studie II; ämnas vidgas och inkludera även SpA). Då komplexa interventioner som multidisciplinära insatser i rehabilitering kräver studier i flera delar används the Medical Research Councils ramverk som stöd.

Betydelse för patienten

Kunskap från projektet kan möjliggöra tidiga, effektiva, evidensbaserade och personcentrerade rehabiliteringsinterventioner för att främja hälsosamma levnadsvanor och kardiovaskulär riskscreening samt stödja personer att hantera smärta och trötthet - trots adekvat medicinsk behandling. Projektet kan öka förståelsen för levnadsvanors sammanlagda betydelse för hälsa och och patienters behov under den första sjukdomstiden, samt bidra till att säkerställa en personcentrerad vård som kan främja patienters förmåga till egenvård och delaktighet och i förlängningen förbättra sjukdomsutfall och livskvaliteten tidigt i sjukdomsförloppet.

Lärosäte: Skånes Universitetssjukhus

Belopp: 85000

Ansvarig forskare: Elisabeth Mogard

År: 2024

Forskningsområden: Reumatoid artrit