Helena Tydén, Lunds Universitet, 125 000 kronor

Bakgrund och motivering

JIA är  förenat med allvarlig samsjuklighet, men det finns få uppföljande studier av patienter med JIA i vuxen ålder. Studier av långtidsprognos vid  JIA behövs.

Syftet med denna studie är att bjuda in vuxna patienter med JIA populationsbaserat för långtidsuppföljning för undersökning av faktorer som ej kan fås fram i registerstudier. Sjukdomsaktivitet, funktion, ögonstatus och synnedsättning, kardiovaskulära riskfaktorer, endoteldysfunktion, levnadsvanor, aktuell smärta och livskvalitet ska undersökas.

Syfte och mål

Målet  är att besvara  frågeställningarna:

Har vuxna JIA patienter

► pågående sjukdomsaktivitet och  inflammation laboratoriemässigt, sämre hälsorelaterad livskvalitet, ökad smärtkänslighet och ökad aktuell smärta, ökad ångest och depression, jämfört med friska?

►Ökad samsjuklighet,  ögoninflammation och synnedsättning, sämre kondition, handstyrka och funktion samt nedsatt styrka och funktion i det övriga muskuloskeletala systemet, jämfört med ålders-och könsmatchade friska?

► Ökning av kardiovaskulära riskfaktorer och endoteldysfunktion jämfört med ålders-och könsmatchade friska och finns en relation till sjukdomsaktivitet?

Metod

200 patienter inkluderas initialt från den skånska JIA kohorten, liksom friska kontroller.

Samsjuklighet: Blanketter fylls i med uppgifter om samsjuklighet och verifieras med journalgenomgång.  Depression och ångest samt upplevd stress mäts med validerade formulär.  AEM[ktuell sjukdomsaktivitet ]mäts av reumatolog. Blodprov med analys av inflammationsparametrar och endoteldysfunktion.  Bedömning av muskuloskeletal funktion och kondition. Bedömning av funktion och styrka i handen. Kartläggning av kardiovaskulära  riskfaktorer: Sjuksköterska kontrollerar blodtryck, ankelindex, BMI, midja-stusskvot. Blodprover för kardiovaskulär risk analyseras. Undersökning av endotelfunktion med Endopat.

Ögonundersökning: synskärpa och förekomst av uveit undersöks

Betydelse för patienten 

Underbehandlad sjukdomsakivitet, uveit och nedsatt funktion eller kardiovaskulära riskfaktorer omhändertas och behandlas på studiedeltagarna, vilket gynnar patienterna på kort sikt.

På längre sikt kommer vi utifrån studieresultaten kunna ge vetenskapligt baserad information till föräldrar och barn som är nyinsjuknade i JIA angående långtidsprognos . Utifrån studieresultaten fås underlag för att eventuellt revidera behandlingsriktlinjer för barn med JIA samt eventuellt individualisera och förändra uppföljningen av vuxna JIA patienter, exempelvis baserat på undergrupp av JIA.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 125000

Ansvarig forskare: Helena Tydén

År: 2023

Forskningsområden: Juvenil idiopatisk artrit