Erik Hulander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor

Bakgrund och motivering

Ankyloserande spondylit (AS) har en stor påverkan på livskvalitet hos drabbade individer. Trots förbättrade mediciner upplever många ofullständig smärtlindring, trötthet och stelhet. Kostens påverkan på sjukdomsaktivitet hos patienter med AS är i stort sett outforskad. En handfull interventionsstudier har gjorts, men inte en enda dietstudie som upprätthåller god vetenskaplig metod har genomförts. Observationsstudier antyder att kosten kan påverka, men detta behöver undersökas mer utförligt.

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att;

1) undersöka om kosten skiljer sig väsentligt mellan patienter med AS och ålders- och könsmatchade kontroller från samma geografiska område, samt

2) undersöka på om näringsintag och kostvanor hänger ihop med sjukdomsaktivitet och sjukdomens svårighetsgrad hos patienter med AS.

Metod

Data från 155 välkarakteriserade patienter med AS är insamlat inom Backbone-studien, en kohort av patienter med AS i Region Västerbotten. Patienterna har genomgått klinisk undersökning besvarat kostenkät, frågeformulär avseende sjukdomsaktivitet och fysisk funktion, mätning av bentäthet och kroppsammansättning samt genomgått röntgen kotpelare för gradering av AS-relaterade förändringar.

Kontroller utgörs av personer som inkluderats i SCAPIS-studien i Umeå och som besvarat samma kostenkät, fyra ålders- och könsmatchade kontroller/patient med AS. Datan innefattar näringsintag, biomarkör för inflammation, information om socioekonomiska faktorer och övriga diagnoser.

Betydelse för patienten 

Det saknas i nuläget kostrekommendationer riktade specifikt till patienter med AS. Intresset för kost är överlag stort hos patienter med reumatiska sjukdomar, men det saknas dessvärre fortfarande välgjorda studier som tydligt utreder huruvida kosten spelar en roll eller ej, samt i vilken omfattning. Detta projekt är ett steg i att komma närmare klarhet i vilken kost som bör rekommenderas och om kosten har en påverkan på sjukdomen. Tidigare kostforskning inom reumatologi har i huvudsak fokuserat på patienter med reumatoid artrit. Vi önskar nu fylla kunskapsluckan när det gäller kostens påverkan på AS.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 75000

Ansvarig forskare: Erik Hulander

År: 2023

Forskningsområden: Ankyloserande spondylartrit