Erik Hulander, Göteborgs universitet, 100000

Bakgrund och motivering

Ankyloserande spondylit (AS) har en stor påverkan på livskvalitet hos drabbade individer. Trots förbättrade mediciner upplever många ofullständig smärtlindring, trötthet och stelhet. Kostens påverkan på sjukdomsaktivitet hos patienter med AS är i stort sett outforskad. En handfull interventionsstudier har gjorts, men inte en enda dietstudie som upprätthåller god vetenskaplig metod och kvalitet har genomförts. Observationsstudier antyder att kosten kan påverka, men detta behöver undersökas vidare.

Syfte och mål

Huvudmålsättningen med projektet är att;

Undersöka om kosten skiljer sig väsentligt mellan patienter med AS och kontroller från ett representativt urval av den svenska befolkningen i samma ålder och kön, samt

Undersöka på vilket sätt näringsintag och kostvanor hänger ihop med sjukdomsaktivitet, sjukdomsseveritet och riskfaktorer för hjärtkärlsjuklighet inom gruppen patienter med AS samt

Kartlägga hur påverkat omkringliggande hälsoproblem såsom nedsatt sömnkvalitet och muskelförtvining är hos patienter med AS samt om detta hänger ihop med eller påverkar kostintag.

Metod

Data från 296 väldefinierade patienter med AS är insamlat inom Backbone-studien samt Long-term Outcome Ankylosing Spondylitis (LOAS)-studien. Till detta har kontroller från ett representativt urval av befolkningen inhämtats som referensmaterial från SCAPIS-studien. Datan innefattar näringsintag, biomarkör för inflammation, information om socioekonomiska faktorer, sömnkvalitet och övriga diagnoser. För gruppen patienter med AS finns, utöver detta, etablerade mått på sjukdomsaktivietet och severitet, samt även information om bentäthet och noggrann information om kroppsammansättning.

Betydelse för patienten

Det saknas i nuläget kostrekommendationer riktade specifikt till patienter med AS. Intresset för kost är överlag stort hos patienter med reumatiska sjukdomar, men det finns dessvärre fortfarande inga välgjorda studier som tydligt utreder huruvida kosten spelar en roll eller ej vid AS, samt i vilken omfattning. Detta projekt är ett steg i att komma närmare klarhet i vilken kost som bör rekommenderas och om kosten har en påverkan på sjukdomen. Tidigare kostforskning inom reumatologi har i huvudsak fokuserat på patienter med reumatoid artrit. Vi önskar nu fylla kunskapsglappet när det gäller kostens påverkan på AS.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Erik Hulander

År: 2024

Forskningsområden: Ankyloserande spondylartrit