Jon Lampa, Karolinska Institutet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva antireumatiska behandlingar drabbas majoriteten RA patienter av långvariga smärtproblem, som i många fall orsakar fortsatt sänkt arbetsförmåga även när ledinflammationen är behandlad. Även svårbehandlad trötthet (fatigue) är vanligt och mekanismerna ofullständigt utredda.

Syfte och mål

Att kartlägga förekomst och mönster av kvarstående smärta och trötthet vid RA första året efter diagnos, samt hur detta predikterar utveckling av generaliserad smärta. Här analyseras även hur biomarkörer i serum vid RA diagnos relaterar till utveckling av generaliserad smärta.

Att undersöka vilka effekter tidigt insatt biologisk behandling har på smärtutveckling.

Att undersöka hur CNS-inflammation vid RA associerar med smärta och trötthet.

Metod

Genom samverkan i ett smärt-inflammationsnätverk kartlägger vi i detalj utveckling av smärta, fatigue och relaterade symptom i en kliniskt välkarakteriserad kohort RA patienter (EIRA med 3-årsuppföljning). Från tidigare studier finns data avseende utveckling av generaliserad smärta vid RA och hur detta är relaterat till bl a livskvalitet. Neuro-immuna mekanismer vid RA studeras med utgångspunkt i våra tidigare data på samband mellan centralnervös inflammation och fatigue (bl a Lampa et al, PNAS 2012, Kosek et al, J Neuroimmunol 2015, Estelius et al, ART, 2019). Kandidatmarkörer som relaterar till fatigue och smärta undersöks vidare med kompletterande metodik. Effekterna av tidigt insatt biologisk behandling på smärtutveckling studeras i NORDSTAR- studien.

Betydelse för patienten 

Sammantaget förväntas programmet ge värdefull kunskap om smärt- och fatiguemönster vid RA, som kan komma till snar klinisk tillämpning i behandlings-strategier för smärta tidigt i sjukdomen. Dessutom ökad kunskap om såväl RA-specifika som generella mekanismer för kronisk smärta. De epidemiologiska data som genereras i detta projekt, som också innefattar smärtstudier inom NORD-STAR, kan förväntas få betydelse för behandlingsstrategier för RA, även nationellt.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Jon Lampa

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit