Helena Forsblad d’Elia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

Ankyloserande spondylit (AS)/radiografisk axial spondylartrit (r-axSpA) ingår i sjukdomsgruppen SpA. Förekomsten är ca 0.2% i Sverige och AS är därmed en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna. AS startar sällan efter 40 års ålder, är vanligare hos män, är den mest typiska och allvarligaste formen av axSpA. AS går med extra muskuloskeletala manifestationer (EMA) och annan samsjuklighet. I dagsläget är kunskapen om vilka patienter som riskerar att utveckla allvarlig sjukdomsbild knapphändig.

Syfte och mål

• Att studera utveckling av sjukdomsbilden vid AS, EMA och samsjuklighet såsom tecken på kardiovaskulär sjukdom, påverkan på lungor och lungfunktion, på bentäthet, benets mikroarkitektur, frakturer samt funktion, smärta och livskvalitet

• Att jämföra förekomst av samsjuklighet vid AS med den i vanlig population

• Att med hjälp av statistiska metoder söka riskfaktorer för att ha/utveckla allvarlig sjukdomsbild, EMA, samsjuklighet, funktion, smärta och nedsatt livskvalitet.

• Att söka efter fler gener kopplade till AS och till olika sjukdomsuttryck

• Att med hjälp av våra resultat utveckla bättre omhändertagande och vård vid AS

Progress

De olika delprojekten rullar på planenligt. En långtidsuppföljning av patienter i den västsvenska AS-kohorten pågår, Long-term Outcome Ankylsoing Spondylitis (LOAS) studien. Undersökning av 400 kontrollpersoner i Västerbotten med hjärt-ultraljud är snart klart. I ett nationellt registerbaserat projekt har vi visat att risken for olika frakturer är förhöjd vid AS, mest uttalat hos män. I cell-studier har vi påvisat att andelen av en typ av inflammatorisk sk T-celler är ökad och kopplad till skelettpåverkan hos männen med AS. Det patientrapporterade funktionsmåttet BASFI, också relaterat till livskvalitet, avspeglar delvis olika komponenter hos män och kvinnor med AS vilket bedöms sammanhänga till en del med olika sjukdomsuttryck hos män och kvinnor med AS.

Betydelse för patienten 

Detta är ett unikt projekt med flera viktiga infallsvinklar. Med hjälp av olika studieupplägg och undersökningsmetoder förväntar vi oss att kunskapen kommer att öka på ett betydande sätt om varför patienter med AS utvecklar allvarlig sjukdomsbild, EMA, samsjuklighet, smärta, nedsatt funktion och livskvalitet. Genom identifiering av prognostiska faktorer kan screeningprogram utformas och intensifierad behandling insättas för att förbättra prognosen. Viss kunskap kommer att kunna implementeras utan fördröjning i vården. Med hjälp av biomarkörsstudier kan nya ämnen att rikta läkemedel mot påvisas.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 250000

Ansvarig forskare: Helena Forsblad d'Elia

År: 2023

Forskningsområden: Ankyloserande spondylartrit