Helena Forsblad dElia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250000

Bakgrund och motivering

Radiografisk axial spondylartrit (r-axSpA)/ankyloserande spondylit ingår i sjukdomsgruppen SpA. Förekomsten av r-axSpA är ca 0.2% i Sverige. Därmed är det en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna. R-axSpA startar tidigt i livet, sällan efter 40 års ålder, är vanligare hos män, är den mest typiska och allvarligaste formen av axSpA. R-axSpA går med extra muskuloskeletala manifestationer (EMM) och samsjuklighet. Kunskapen är låg om vilka som riskerar att utveckla allvarlig sjukdom och samsjuklighet.

Syfte och mål

1.Att studera utveckling av sjukdomsbild, EMM, samsjuklighet såsom kardiovaskulär sjukdom (KVS), påverkan på lungor och lungfunktion, påverkan på benets täthet och mikroarkitektur och frakturer samt patientrapporterade utfallsmått (PROMs) vid r-axSpA

2.Att jämföra förekomst av samsjuklighet mellan r-axSpA och kontroller

3.Att söka riskfaktorer för att utveckla allvarlig sjukdom, EMM, samsjuklighet och försämring av PROMs

4.Att söka efter riskfaktorer tidigt i livet som samverkar med sjukdomsutveckling

5.Att söka efter gener kopplade till r-axSpA

6.Att med hjälp av våra resultat utveckla bättre omhändertagande och vård

Metod

Data från kohorter med r-axSpA, normalbefolkning och register

-r-axSpA från Västra Götaland, Long-term Outcome Ankylosing Spondylitis (LOAS) studien, 13-årsuppföljning; klinisk undersökning, kartläggning av skelettet (x-ray, CT, DECT, MR, DXA, TBS), lungor (CT) och kranskärl (CACs), PROMs, biobank

-r-axSpA från Västerbotten, Backbone, liknande protokoll som LOAS, mer KVS inriktning, u-ljud hjärta, halskärl

Kontrollmaterial bl.a. från SCAPIS.

-Riskfaktorer för insjuknande i r-axSpA studeras i BMI Epidemiology Study Göteborg. Variabler från barn och ungdom jämförs med kontroller.

-Riskfaktorer för frakturer vid r-axSpA studeras i nationella register.

-Sjukdomsassocierade gener studeras i internationellt genetiskt konsortium

För förkortningar, se fo-planen

Betydelse för patienten

Detta är ett unikt projekt med viktiga infallsvinklar. Vi förväntar oss att resultat från projektet kommer att öka kunskapen på ett betydande sätt om varför patienter med r-axSpA utvecklar allvarlig sjukdomsbild, EMM, samsjuklighet, och försämring av PROMs. Genom identifiering av prognostiska faktorer kan screeningprogram utformas och intensifierad behandling insättas för att söka förbättra prognosen. Viss kunskap kommer att kunna implementeras utan fördröjning i vården. Med hjälp av biomarkörsstudier kan nya ämnen att rikta läkemedel mot påvisas.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 250000

Ansvarig forskare: Helena Forsblad d'Elia

År: 2024

Forskningsområden: Ankyloserande spondylartrit