Cristina Maglio, Göteborgs universitet, 115 000 kronor

Bakgrund och motivering

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en kronisk ledsjukdom. Trots att man har bedrivit mycket forskning kring RA är det ännu inte klart vad som orsakar sjukdomen. Patienter med RA kan idag behandlas med flera olika läkemedel men alla förbättras inte efter behandlingen. De celler som drabbas av inflammationen i leden vid RA kommer att få en högre ämnesomsättning (metabolism) än friska celler. De ämnen som produceras vid ämnesomsättning, metaboliter, kan mätas med en metod som kallas metabolomics.

Syfte och mål

I denna studie hoppas vi med hjälp av metabolomics metodiken kunna upptäcka faktorer som förändras i de tidiga faserna av sjukdomsutvecklingen i RA. Min förhoppning är att dessa faktorer i framtiden kan vara mål för läkemedelsutveckling som syftar till att hämma de inflammerade cellernas ämnesomsättning och därmed sänka den inflammatoriska reaktionen i leden. Att hämma ämnesomsättningen hos inflammerade celler har studerats som ett behandlingsalternativ vid exempelvis cancer men har ännu inte studerats vid RA. Dessutom skulle vissa metaboliter också kunna användas som markörer för svar på behandling hos patienter med RA.

Metod

I detta projekt kommer det ingå två delstudier. I den första delen av studien kommer jag att identifiera vilka metaboliter som förändras i ledceller vid utvecklingen av RA. Detta ska utföras genom att använda celler från friska människors knäleder och sedan mäta nivåer av metaboliter innan och efter att cellerna utsatts för olika faktorer som orsakar inflammation. I den andra delstudien planerar jag att mäta nivåerna av metaboliter i blodet hos en grupp patienter som drabbas av RA och studera om dessa metaboliter kan förutsäga behandlingseffekt.

Betydelse för patienten 

Sammanfattningsvis hoppas jag med detta forskningsprogram kunna identifiera metaboliter som är involverade vid utvecklingen av RA och som skulle kunna förutsäga svar på behandling. På längre sikt hoppas jag att projektet kan leda till nya behandlingsmöjligheter och identifiering av prognostiska faktorer för patienter med RA, och därmed också kunna minska patienternas lidande och funktionsnedsättning.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 115000

Ansvarig forskare: Cristina Maglio

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit