Tao Jin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000 kronor

Bakgrund och motivering

Myosit är en sällsynt autoimmun sjukdom som kan drabba olika organsystem inklusive hjärtat. Hjärtengagemang orsakad av myosit är livshotande med rapporterad hög dödlighet mellan 14% och 55%. Diagnosticering av hjärtengagemang vid myosit är fortfarande en utmaning för reumatologer. I detta projekt, vill vi skapa en omfattande diagnostisk metod inklusive specifika prover samt bild och funktionsmedicinska undersökningar för tidig diagnos av hjärtengagemang hos myositpatienter.

Syfte och mål

Att skapa ett omfattande diagnostiskt batteri för tidig diagnos av hjärtengagemang hos myositpatient

Metod

Projektet innefattar 2 studier; en tvärsnitts- och en prospektiv studie i Västra Götalandsregionen. I tvärsnittsstudien kommer alla kända myositpatienter på reumatologkliniken inkluderas. I prospektiva studien kommer nydiagnostiserade patientier följas upp under 5-års tid. Vi planerar att samla in information om medicinsk historia, kardiovaskulära riskfaktorer, sjukdomsaktivitet, samt hjärtskade-/hjärtsviktmarkörer. Patienter undersöks med EKG och UCG, samt magnetkameraundersökning av hjärtat.

Betydelse för patienten 

Projektet kommer att illustrera hur vanligt det är med hjärtengagemang vid myosit och ge indikation på när behandling ska sättas in för att motverka hjärtskador. Vi kommer att skapa en användbar diagnostisk metod för att säkerställa diagnos och inleda specifika behandlingar, vilket kan förbättra den långsiktiga prognosen hos dessa patienter.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 75000

Ansvarig forskare: Tao Jin

År: 2023

Forskningsområden: Myosit