Gunilla Westergren-Thorsson, Lunds Universitet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Systemisk skleros (SSc) har den högsta dödligheten bland reumatologiska sjukdomar och påverkar både hud och inre organ med inflammation och fibros. Lungfibros är en bidragande orsak till hög mortalitet och det är därför viktigt att tidigt kunna stoppa förloppet. Med biomarkörer som speglar fibrotiska processer i lungan kan en tidig diagnos vara avgörande för hur sjukdomen förlöper.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att identifiera mekansimer i lungan där mesenkymala celler är involverade vid utvecklingen avv lungfibros och hur dessa processer speglas i blod. På detta sätt kan vi få fram biomarkörer som kan analyseras i patientblod. Målen är att Identifiera molekylära mekanismer styrda av mesenkymala lungceller som bidrar till lungfibros i SSc; Identifiera viktiga fibrotiska lungförändringar med hjälp av en 3D-modell av SSc korrelerad till kliniska parametrar som lungfunktion; Identifiera biomarkörer i blod korrelerade till kliniska parametrar vid SSc-lungfibros

Metod

Mål 1: Mesenkymala lungceller från SSc-lungfibros och friska kontroller kommer att karakteriseras med RNA-sekvensering för att identifiera specifika gensignaturer för SSc-lungfibros. Proteinuttryck avv dessa gener kommer sedan studeras i lungvävnad med immunohistokemi och spatial in situ hybridiseringsteknik där gen och protein uttryck kan identifieras på cellnivå.

Mål 2: I en 3D modell som efterliknar mikromiljön av fibrotisk respeiktive frisk lungvävnad kommer vi kunna identifiera signalvägar som specifikt aktieras under lungfibrotiska processer.

Mål 3: Serumprover från SSc-patienter med och utan lungfibros kommer att undersökas i relation till utvecklingen av lungfibros för att hitta kandidatbiomarkörer associerade med lungfibros och inflammation

Betydelse för patienten 

Idag genomgår endast ca 70% av SSc patienterna lungröntgen eller CT scan för att identifiera lungförändringar som kan tyda på lungfibros. Att finna billigare och enklare sätt att tidigt diagnosticera lungpåverkan vid SSc skulle kunna leda till tidig intervention så att sjukdomen kan stoppas tidigt och undvika utveckling av lungfibros.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Gunilla Westergren-Thorsson

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk skleros