Julia Scheffler, Göteborgs universitet, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

Lupus är en kronisk autoimmun sjukdom som till 90% drabbar kvinnor. Sjukdomen debuterar ofta i fertil ålder och östrogen har en negativ påverkan på sjukdomsaktiviteten. Kvinnor med lupus har dessutom ökad risk att drabbas av benskörhet. Behandling med östrogen har positiv påverkan på skelettet men förvärrar lupus. Det finns ett stort behov av nya behandlingsstrategier för att motverka benskörhet vid lupus men de specifika mekanismerna för hur östrogen skyddar skelettet är ännu till stor del okända.

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att identifiera de cellulära och molekylära mekanismer som är involverade i östrogens effekt på lupus och associerad benskörhet.

Vår hypotes är att östrogensignalering i CAR celler, en typ av stromaceller i benmärg, påverkar hormonets förvärrande effekt på lupus.

Syfte 1: Undersöka östrogens effekt på inflammationsorsakad benskörhet vid lupus

Syfte 2: Fastställa om östrogen signalering genom CAR celler /B celler medierar den ökade risken av benskörhet vid lupus

Syfte 3: Definera om cytokiner och östrogen som frisätts från CAR celler korrelerar med benskörhet hos lupus patienter

Metod

Vi kommer att använda musmodeller för lupus för att kunna bestämma hur östrogen påverkar CAR celler, sjukdomsförlopp och osteoporos. Vi använder oss av transgena möss som saknar receptoren för östrogen i CAR celler för att kunna undersöka om östrogen förmedlar sina funktioner genom CAR celler. Dessa celler kan producera proteinet CXCL12 och spelar en viktig roll för skelettet genom påverkan på osteoklaster, en celltyp som bryter ned ben. Slutligen kommer vi att använda oss av två kliniska prövningar, där vi kan analysera blodprover för CXCL12, östrogen och benmarkörer och undersöka möjliga korrelationer.

Betydelse för patienten 

Genom att identifiera de immunologiska mekanismer som ligger till grund för östrogens effekter kan våra studier bidra till utvecklingen av nya behandlingsalternativ vid lupus och associerad osteoporos, vilket även kan få betydande konsekvenser för behandling av ett stort antal andra inflammatoriska tillstånd.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Julia Scheffler

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus