Ulrika Islander, Göteborgs universitet, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erythematosus (SLE) är autoimmuna sjukdomar som är vanligare hos kvinnor, och sjukdomarna innebär även en ökad risk för att utveckla benskörhet. Östrogen har skyddande effekt vid RA men förvärrar SLE, samtidigt som det skyddar mot benskörhet vid båda sjukdomarna. De underliggande mekanismerna för de motsatta effekterna av östrogen vid RA och SLE är oklara och att identifiera dem skulle ge möjligheter till utveckling av nya behandlingsstrategier.

Syfte och mål

T celler och B celler driver på inflammation och benskörhet vid RA och SLE och östrogen kan påverka funktionen av båda celltyperna. Vävnadsstrukturen i lymfoida organ, där T- och B celler utvecklas och aktiveras, byggs upp av stromaceller, en celltyp som även har stor effekt på aktivering och funktion av immunförsvarets celler genom produktion av proteiner som kallas kemokiner. Stromaceller i benmärg kan dessutom påverka utvecklingen av benskörhet. Östrogen signalerar inte direkt till T- och B celler och syftet med projektet är att identifiera om de motsatta effekterna av östrogen vid RA och SLE styrs av stromaceller.

Metod

Frågeställningar:

1. Undersöka om östrogens hämmande effekt på T- och B cellsutveckling av styrs via stromaceller i tymus och benmärg.

2. Fastslå om östrogens påverkan på aktivering och funktion av T- och B celler styrs via stromaceller i lymfkörtlar.

3. Utreda om kemokiner från stromaceller och immuncellprofil i blodet korrelerar med östrogennivåer och sjukdomsaktivitet hos RA och SLE patienter.

Frågeställningarna kommer att besvaras genom musmodeller av RA och SLE. Dessutom kommer data från RA- och SLE-patientkohorter användas för att avgöra om stromacells-inducerad immunaktivering kan förklara de motsatta effekterna av östrogen vid dessa tillstånd. Inblandade molekylära mekanismer definieras med hjälp av transgena djurmodeller och cellkulturer.

Betydelse för patienten 

Nuvarande behandlingar mot RA och SLE fungerar för många men inte alla och behovet av nya behandlingsalternativ är fortfarande stort. Jag förväntar mig att resultat från detta projekt kommer bevisa om stromaceller i lymfoida organ styr östrogens påverkan på sjukdomsutvecklingen vid RA, SLE och associerad osteoporos, och om så är fallet, att avslöja de inblandade molekylära mekanismerna. När mekanismerna har identifierats och bekräftats i människa kommer jag att inleda diskussioner med läkemedelsföretag och andra potentiella intressenter angående möjligheten att specifikt rikta in sig på dessa mekanismer för läkemedelsutveckling.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Ulrika Islander

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit,Systemisk lupus erythomatosus