Gunilla Limbäck Svensson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 50 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) leder till nedsatt fysisk funktion, smärta och ökad hjärt-kärlsjukdom, detta kan påverkas med träning. Högintensiv intervallträning (HIIT) ger goda hälsoeffekter för patienter med axial spondylartrit, men har hitintills inte utvärderats för patienter med RA. I en pågående studie utvärderas effekten av HIIT vid RA. Det saknas kunskap om patienters upplevelser av HIIT samt vilka faktorer som bidrar till respektive hindrar att fysisk aktivitet vidmakthålls efter handledd HIIT.

Syfte och mål

Syftet med intervjustudien är att få kunskap om patienternas upplevelse av högintensiv intervallträning (HIIT). Syftet är också att undersöka hur patienterna med RA har fortsatt träna efter avslutad handledd träning i grupp, och vad som bidrar till respektive hindrar att träning vidmakthålls efter avslutad HIIT.

Det övergripande målet är att patienter ska fortsätta träna efter avslutad handledd träning och därmed bevara hälsofrämjande effekter. De specifika målen är att öka fysioterapeuters insikt i hur de kan stödja patienter till fortsatt regelbunden träning efter avslutad handledd träning.

Metod

Denna kvalitativa intervjustudie inkluderar patienter med RA som deltagit i högintensiv intervallträning i grupp under 12 veckor under handledning av fysioterapeut på Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Uddevalla sjukhus.

Ett strategiskt urval av görs av 15-20 patienter utifrån ålder, kön och sjukdomsduration. Intervjuerna genomförs individuellt 3-9 månader efter avslutad träning, utifrån en intervjuguide med öppna frågor. Intervjuerna utförs av forskare som ej deltagit i träningsinterventionen. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Intervjuerna analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys. Meningsbärande enheter identifieras utifrån studiens syfte och dessa kodas för att sedan grupperas i kategorier eller teman.

Betydelse för patienten 

Denna kvalitativa studie förväntas ge ny kunskap om hur patienter upplever högintesiv träning och vad patienter upplever underlättar respektive hindrar fortsatt träning efter handledd högintensiv intervallträning i grupp. Denna kunskap kan öka insikten om hur fysioterapeuter kan stödja patienter till regelbunden fysisk aktivitet och träning på en hälsofrämjande nivå efter en avgränsad tid med handledd träning. Speciellt är detta viktigt då majoriteten av patienter med RA inte når upp till Socialstyrelsens rekommendationer för hälsofrämjande fysisk aktivitet, trots patienter med RA har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Lärosäte: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Belopp: 50000

Ansvarig forskare: Gunilla Limbäck Svensson

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit