Dag Leonard, Uppsala Universitet, 200000, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

SLE är en reumatisk sjukdom som kan påverka många olika organ i kroppen. Sjukdomen skiljer sig mycket från patient till patient och många har en sänkt livskvalitet. Genetiska studier har identifierat över 100 riskgener för sjukdomen vilket har bidragit till förståelsen av de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Tyvärr har denna kunskap inte kommit till användning inom sjukvården. I detta projekt kommer vi att utveckla en genetisk karta för den enskilda patienten som kan användas i klinisk praxis.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att klargöra genetikens betydelse för sjukdomens olika manifestationer. Vi kommer genom analys av polygenetisk risk utveckla ett genetiskt instrument som kan användas av läkaren och patienten tidigt under sjukdomsförloppet för att förutsäga vilken typ av SLE patienten har, vilka miljöfaktorer som bör undvikas, vilken behandling som kan fungera bäst och hur uppföljningen ska planeras.

Specifika mål:

  • Studera genetikens betydelse för kardiovaskulär sjukdom vid SLE
  • Utveckla polygenetiska riskscore för olika manifestationer och respons av behandlingar
  • Studera interaktioner mellan gener och miljöfaktorer

Progress

Under 2022 blev vi klara med genotypningen av 1760 personer med SLE och 2000 kontroller och klinisk data har sammanställts. Läkarstudent Anna Hedenstedt utvecklade ett B-cell specifikt genetiskt riskscore och såg ett samband med utveckling av dsDNA antikroppar och nefrit. För detta fick hon i september pris för bästa basalvetenskapliga abstract vid Reumadagarna i Göteborg. Elin Lundkvist kommer vid det Europeiska SLE-mötet i Stockholm muntligt att presentera fynd av en interaktion mellan två gener och risken att utveckla nefrit. Doktorand Sarah Reid kommer vid ACR-kongressen i USA presentera ett genetisk riskscore för hjärtinfarkt vid SLE. PhD Nina Oparina har nyligen börjat arbeta i forskargruppen och kommer att fokusera på analys av genetisk data.

Betydelse för patienten 

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som ofta debuterar tidigt i livet. Trots bättre kontroll av sjukdomen drabbas patienterna fortsatt av organskador såsom hjärt-kärl sjukdom och njurfunktionsnedsättning. I denna studie kommer vi utveckla en genetisk karta som ska användas av patienten och läkaren tidigt i sjukdomsförloppet för att prediktera vilken typ av sjukdom just denna person har. Med denna information kommer man kunna veta vilka miljöfaktorer som patienten bör undvika, vilken behandling som kan fungera och hur man bäst ska följa patienten under kommande år.

Lärosäte: Uppsala universitet

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Dag Leonard

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus