Ioannis Parodis, Karolinska Institutet, 230 000 kronor

Bakgrund och motivering

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som främst drabbar kvinnor i barnafödande ålder. Sjukdomen uppvisar stor variation av symptom och för med sig en betydande nedsättning av livskvalitet. Njurinflammation vid SLE (nefrit) är en fruktad manifestation som drabbar 35–60% av patienterna och kan leda till njurfunktionsnedsättning. Riktade behandlingar har berikat arsenalen, men kunskap kring hur skräddarsy terapin för att uppnå remission och förebygga skada saknas.

Syfte och mål

Genom att identifiera patient-specifika molekylmönster (genuttryck och proteinnivåer) är målet att utveckla ett datorprogram (PREDiCT-SLE) som, efter datoriserade beräkningar av information från ett enda blodprov, kan förutsäga hur en enskild patient kommer att svara på olika behandlingar, hur stor är möjligheten att just denna patient ska utveckla ett skov inom ett specifikt organ, och hur sjukdomen kommer att utveckla sig över tid.

Metod

Vi kombinerar data från observationsstudier i nationellt och europeiskt samarbete, och kliniska prövningar. Breda paneler av proteiner och autoantikroppar kommer att analyseras. Detta görs i redan insamlat material från patienter med SLE och friska kontroller och jämförs mot tillgängliga genuttrycksdata. Därefter utvärderas dessa molekyler utifrån dess prediktiva förmåga. En internationell randomiserad studie ska undersöka betydelsen av upprepad biopsi för kort- och långsiktsprognos vid nefrit. I vävnadsmaterial från studien planeras noggrann kartläggning av inflammatoriska mekanismer, som jämförs med fynd i blod- och urinprover.

Betydelse för patienten 

Genom att förstå komplexa biologiska mekanismer som ligger bakom sjukdomsyttringar bidrar vi till personcentrerad vård. Identifiering av faktorer och blod- eller urinprover som förutspår behandlingssvar, utveckling av skov, aktivitetsgrad i njurvävnad och långtidsutfall kan rätt terapi föreslås för den enskilda individen, och den specifika fasen i sjukdomsförloppet som individen befinner sig i. Vi lyfter betydelsen av patientutbildning och patientmedverkan. Vårt långsiktiga mål är ett datorprogram som bygger på patientspecifika data för att användas på datorer i undersökningsrummet.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 230000

Ansvarig forskare: Ioannis Parodis

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus