Christina Turesson (fd Engstrand), Lunds Universitet, 200 000 kronor

Bakgrund och motivering

Många personer med RA rapporterar svårigheter på arbetet t ex med vissa arbetsuppgifter eller att inte kunna hålla förväntat arbetstempo. För närvarande saknas självrapporterade standardiserade instrument för att kartlägga svårigheter på arbetet för personer med RA. I Kanada har sju instrument utvecklats för att kartlägga en individs arbetssituation. Dessa har nu översatts och anpassats till en svensk kontext men deras tillförlitlighet och relevans behöver undersökas innan de kan börja användas i Sverige.

Syfte och mål

Övergripande syfte: Att utveckla en svensk version av en metod bestående av sju självrapporterade instrument för att kartlägga hindrande och stödjande aspekter i arbetssituationen för personer med RA.

Specifika mål:

1. Att undersöka instrumentens tillförlitlighet och relevans: mäter skalor/delskalor samma fenomen, repeterbarhet, fångar instrumenten vad de avser att mäta, korrelerar de med uppsatta kriterier, fångar måtten förändring över tid samt finns tak- och golveffekter.

2. Att beskriva faktorer som personer med RA rapporterar som hindrande respektive stödjande i sin arbetssituation för att kunna vara kvar på sin arbetsplats.

Metod

Projektet genomförs som en tvärsnittsstudie där en första enkät bestående av de sju översatta instrumenten samt tidigare välanvända instrument som de nya instrumenten ska testas mot skickas ut till 300 yrkesarbetande personer med RA. Deltagare rekryteras via Reumatikerförbundet, länskliniken för reumatologi i Östergötland samt reumatologenheten med tillhörande rehabiliteringsenheter i region Jönköping. Efter två veckor skickas en andra enkät ut till samtliga deltagare innehållande enbart de sju instrumenten. Självrapporterade data analyseras för att fastställa tillförlitlighet och relevans samt stabilitet över tid för de sju nya instrumenten samt för att kartlägga vilka faktorer som är av betydelse för en fungerande arbetssituation för personer med RA.

Betydelse för patienten 

Projektet genererar nytta för målgruppen då det i dagsläget saknas självrapporterade standardiserade instrument för att identifiera faktorer som är stödjande och hindrande för personer med RA som arbetar men ligger i riskzonen för sjukskrivning. Strukturerad kartläggning av hur arbetssituationen upplevs är en viktig preventiv åtgärd för att underlätta och effektivisera rehabiliteringsprocessen och skapa en fortsatt hållbar arbetssituation för personer med RA. För individen kan det innebära ett fortsatt arbetsliv och minskad sjukfrånvaro, vilket kan bidra till självkänsla, välmående och delaktighet i meningsfulla livsområden.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Christina Turesson (fd Engstrand)

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit,Vaskulit - Jättecellsartrit