Johan Karlsson Wallman, Lunds Universitet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Metotrexat är dagens förstahandsbehandling mot psoriasisartrit (PsA), trots att det vetenskapliga stödet för dess effekt är begränsat. Med allt fler terapier att tillgå, ökar behovet att klargöra hur effektivt metotrexat egentligen är. PsA orsakar stora samhällskostnader för sjukvård och arbetsfrånvaro. Uppdaterad information om sådana kostnader, liksom hur de samvarierar med sjukdomens svårighetsgrad, behövs för sjukvårdsbudgetering, men även för att belysa behovet av än bättre behandling framöver.

Syfte och mål

Projektet syftar dels till att studera effekten av metotrexat vid PsA, dels till att beskriva samhällskostnader för PsA och hur de samvarierar med svårighetsgraden. Specifika mål:

– Jämföra effekten av metotrexat vid nydiagnosticerad PsA mot den vid reumatoid artrit (RA) genom: 1) andelen som ej behövt byta terapi inom 2 år; 2) effekt på sjukdomsaktivitet; 3) effekt på arbetsfrånvaro.

– Beskriva årliga kostnader för sjukvård och arbetsfrånvaro bland PsA patienter i Sverige och jämföra mot befolkningskontroller.

– Studera hur kostnader vid PsA samvarierar med standardmått på fysisk funktion, sjukdomsaktivitet och livskvalitet.

Metod

Patienter med PsA och RA i Sverige identifieras via Patientregistret (NPR; diagnoskoder), Läkemedelsregistret (PDR; uthämtade recept) och Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ; diagnos/behandling/kliniska standardmått). Nydiagnosticerade PsA patienter som startat metotrexat matchas med en RA patient och jämförs avseende: 1) tid till behandlingsbyte via data från PDR/SRQ; 2) effekt på sjukdomsaktivitet via data från SRQ; 3) arbetsfrånvaro via data från Försäkringskassan (FK). Kostnader för läkemedelsanvändning (från PDR/SRQ), öppen- och slutenvård (från NPR) och arbetsfrånvaro (från FK) jämförs mellan PsA patienter och matchade befolkningskontroller och relateras även till standardmått på funktion, sjukdomsaktivitet och livskvalitet från SRQ.

Betydelse för patienten 

Då läkemedelsindustrin sannolikt ej kommer initiera några nya prövningar av metotrexat mot PsA, finns ett stort behov av andra studietyper som belyser dess effekt och i förlängningen om preparatet bör kvarstå som förstahandsval vid PsA. Uppdaterad information om samhällskostnaderna för PsA behövs för korrekt budgetering av sjukvård och socialförsäkringssystem. Kunskap om hur kostnader varierar med olika kliniska mått underlättar identifiering av fall där extra insatser behövs för att undvika progress till sjukdomsstadier med arbetsoförmåga eller förhöjt vårdbehov, och belyser även de vinster som kan göras genom bättre behandling.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Johan Karlsson Wallman

År: 2023

Forskningsområden: Psoriasisartrit