Thomas Hellmark, Lunds Universitet, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

ANCA associerad vaskulit är en grupp allvarliga autoimmuna sjukdomar som går i skov och leder till livshotande njurskador och lungblödningar om den lämnas obehandlad. Dagens behandling syftar till att dämpa immunsystemet och har allvarliga biverkningar. Vi har tidigare visat att patienterna inte nedreglerar inflammationen och det finns tydliga tecken på en pågående kronisk inflammation även hos patienter som kliniskt är i remission.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta reda på varför patienterna inte kan nedreglera inflammationen. Vår hypotes är att detta beror på fel i regleringen av den viktigaste celltypen vid inflammation, T-hjälparcellerna (Th-celler). Olika T-celler producerar olika signalmolekyler som kan styra inflammationen åt olika håll. Vilken typ av T-celler som bildas beror till stor del på interaktioner med andra celltyper i immunsystemet. Om detta inte fungerar kan autoimmunitet uppstå. Med denna information kommer vi utveckla nya diagostiska hjälpmedel och ny sjukdomsspecifik terapi.

Metod

Olika vita blodkroppar mäts i blod med (FACS) och studeras i biopsier (mikroskop). Interaktionen mellan T-celler och andra celler studeras på framrenade blodkroppar från patienter och kontroller och viktiga signalvägar identifieras genom blockering eller stimulering. Sparade prover från patienter analyseras avseende olika proteiner och mikropartiklar som identifierats i detta och tidigare studier med ELISA, ELLA och flödescytometri. Våra välkarakteriserade pateintdata möjliggör framtaagande av nya diagnositiska metoder som kan skilja mellan vaskulit/andra sjukdomar, aktiv/inaktiv sjukdom eller tendens att få återfall/inte få återfall. Genom att styra om aktiveringssignaler till T-celler kan vi speicfikt avaktivera de autoimmuna cellerna.

Betydelse för patienten 

Resultaten ökar möjligheterna att med specifik terapi bromsa eller stoppa sjukdomen. På vägen tror vi också att vi kommer finna mätbara molekyler i blod eller urin som kan hjälpa till att ställa rätt diagnos och guida den behandlande läkaren till rätt terapival. På lång sikt hoppas vi att det blir möjligt att bota patienterna och inte bara dämpa dem som dagens terapier i bästa fall lyckas med.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Thomas Hellmark

År: 2023

Forskningsområden: Vaskulit