Marie Wahren-Herlenius, Karolinska Institutet, 350 000 kronor

Bakgrund och motivering

Sjögrens syndrom drabbar spott- och tårkörtlar. Även muskler och leder kan vara påverkade och många patienter upplever stor trötthet. Hos ungefär en tredjedel av patienterna drabbas ytterligare organsystem. Vid en graviditet passerar de Ro/La autoantikroppar som är typiska för sjukdomen över till fostret och kan ge upphov till neonatal lupus och medfött hjärtblock. De mekanismer som leder till Sjögrens syndrom och neonatal lupus är till stor del okända, och evidensbaserade behandlingar saknas.

Syfte och mål

Vi undersöker den inflammatoriska processen hos patienter med Sjögrens syndrom och hur fostret påverkas vid graviditet där kvinnan bär på Ro/La autoantikroppar. Syftet är att identifiera bakomliggande orsaker och förstå den sjukdomsframkallande processen vid både Sjögrens syndrom och neonatal lupus med kongenitalt hjärtblock som drabbar fostret för att identifiera nya biomarkörer för bättre diagnostik och uppföljning, samt ge underlag för utveckling av nya terapier.

Metod

Vi erbjuder patienter som utreds för Sjögrens syndrom vid Karolinska Universitetssjukhuset deltagande i våra studier, liksom gravida kvinnor med Ro/La autoantikroppar. De kohorter och biobanker vi på detta sätt etablerat och fortsätter bygga utgör basen för våra studier där inflammatoriska markörer och celler analyseras i blod och vävnader och i förhållande till olika sjukdomsmanifestationer och långtidsutfall.

Betydelse för patienten 

Resultaten förväntas leda till förståelse av sjukdomsmekanismerna och identifiering av kliniskt relevanta biomarkörer och därmed möjliggöra utveckling av bättre och tidigare diagnostik behandling, förändrade kliniska rutiner och i förlängningen utveckling av nya terapier.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 350000

Ansvarig forskare: Marie Wahren-Herlenius

År: 2023

Forskningsområden: Sjögrens syndrom