Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, 350 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatisk muskelsjukdom, myosit är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsystem riktar sig mot muskler, hud, lungor, leder och hjärta. Behandlingen utgörs av kortison i höga doser kombinerad med immundämpande läkemedel. Effekten är ofta begränsad och många får leva med kvarstående funktionsbegräsning. För att förbättra behandlingen behöver vi förstå mer om hur sjukdomen uppkommer. Flera olika autoantikroppar förekommer vid myosit, dessa är kopplade till olika kliniska symtom.

Syfte och mål

I detta projekt kommer vi att undersöka vilka molekyler som kan vara viktiga för olika subgrupper av myosit, baserat på indelning efter antikroppar, både för att förstå immunsystemets målmolekyler och för prognos. Vi ska undersöka var och när antikroppar bildas. Förekomst av antikroppar och immunceller undersöks i muskler, blod och lunga.

Metod

För projektet har vi tillgång till kliniska data, blodprover och muskelvävnad från över 6000 patienter med myosit i ett internationellt register. Det är en unikt stor population med individer med denna sällsynta sjukdom och ger oss möjlighet att undersöka behandlingssvar och prognos vid olika subgrupper av myosit. Dessutom kommer vi att undersöka hur arvsanlag tillsammans med antikroppsprofil kan spela roll för utveckling av olika symtombilder och prognos. Vi kommer också studera hur muskelceller påverkas av antikroppar och hur olika immunceller i muskler och blod påverkas av behandlingar, och hur molekylmönster i musklerna relaterar till muskelstyrka.

Betydelse för patienten 

Vi förväntar oss att projektet ska ge ny kunskap om vilka molekyler som är viktiga för uppkomsten av olika subgrupper av myosit med liknande kliniska symtom och prognos. Denna nya kunskap kommer att vara vägledande för att utveckla mer specifika och effektiva behandlingar för olika subgrupper av myosit.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 350000

Ansvarig forskare: Ingrid Lundberg

År: 2023

Forskningsområden: Myosit