Anna Svärd, Region Dalarna, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

Gikt är vanligt, medför ett stort lidande, ökad sjukfrånvaro och fler vårddygn på sjukhus. Gikt kan effektivt förebyggas med läkemedel som sänker nivån urat, men trots det är det bara en liten andel av patienter med gikt som får adekvat behandling.

I en intervjustudie med personal har vi sett att insättning och framförallt dosökning av läkemedel kan uppfattas som komplicerat och tidsödande. Därför finns ett behov av att utveckla arbetssätt som underlättar denna procedur.

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att förbättra vården för patienter med gikt

Specifikt mål för delstudie 1:

Hur genomförbar är egenmätning av urat, ur patienternas och personalens perspektiv?

Specifika mål för delstudie 2:

Hur upplevs den sjuksköterskeledda giktvården och hur genomförbar är den, ur patienternas och personalens perspektiv?

Hur stor andel av patienter med gikt har (i) tagit del av sjuksköterskeledd giktvård och (ii) påbörjat respektive slutfört mäta-rapportera-titrera proceduren?

Hur är patienternas giktrelaterade livskvalitet, antal giktattacker, följsamhet till ULT-behandling vid baslinje samt 6 och 12 månader?

Metod

Baserat på två intervjustudier utvecklar vi ett arbetssätt som innehåller sjuksköterskeledd mottagning och erbjuder egenmätning av urat i hemmet.

För att utvärdera om detta arbetssätt är genomförbart intervjuar vi patienter och personal. Personal får fylla i en enkät som mäter acceptans för arbetssättet. Patienter fyller i enkäter som dels mäter giktrelaterad livskvalitet och dels deras upplevelse av personcentrering i vården.

Data om andelen patienter som tagit del av sjuksköterskeledd giktvård, och som påbörjat respektive slutfört egenmätning av urat samlas in genom besöksregistreringar och patientjournaler.

En analys görs av vilka delar i det nya arbetssättet som är viktigast för att det ska upplevas genomförbart och ge goda resultat för patienter.

Betydelse för patienten 

Den stora betydelsen är att fler patienter med gikt kan få tillgång till effektiv, förebyggande behandling och därmed kunna leva utan giktattacker.

Arbetssättet innehåller utbildning för både personal och patienter, och kommer därför att leda till att patienten möts av personal med bättre kunskap om gikt. Patienten kommer genom kombinationen av utbildning, en fast vårdkontakt med sjuksköterska på primärvårdsenheten och möjlighet till egenmätning av urat att göras delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser, och därigenom att stärkas i att ta ansvar för sin egen hälsa.

Lärosäte: Region Dalarna

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Anna Svärd

År: 2023

Forskningsområden: Gikt