Lillemor Berntson, Uppsala Universitet, 125 000 kronor

Bakgrund och motivering

Den smärta som barn/ungdomar upplever med juvenil idiopatisk artrit (JIA) är knapphändigt studerad. Den

betecknas oftast bero på inflammation och försvinner när sjukdomen behandlas, men smärta

är vanligt även när barnen är välbehandlade. Barn med JIA har en kvarstående sänkt smärttröskel oavsett

sjukdomsaktivitet, jämfört med andra barn, en påverkan på de nerverceller som reglerar smärta. Med ökad kunskap om celler och proteiner som reglerar smärtan kanske vi i en framtid kan behandla den bättre.

Syfte och mål

Syftet är att studera celler och små proteiner som kan påverka nervceller som är inblandade i

smärtprocessen, vid olika tillfällen under sjukdomsförloppet, i relation till skattad smärta och

sjukdomsaktivitet, jämfört med friska barn. Målet är att eventuellt hitta en biomarkör för barnets smärta.

Syftet är också att studera mycket små avknoppningar (vesiklar) från inflammatoriska celler, i blod och ledvätska,

för att undersöka deras immunologiska aktivitet samt ursprung. Likaså mäta vesiklar i blodet från celler

i nervsystemet hos barn med JIA, och studera en eventuell relation till barnens smärta.

Metod

Patienterna tillfrågas fortlöpande  om att ingå/inkluderas, i samband med vanligt läkarbesök. Skattning av smärta VAS), fysisk funktion (CAHQ) och sjukdomsaktivitet (JADAS27) ingår. Blodprover samlas fortlöpande i vår biobank.

Det första delarbetet är inskickat för publicering. Där har vi studerat en panel av proteiner för inflammation och smärta hos 51 nyinsjuknade barn med JIA och 18 friska kontroller.

Vi vill analysera tre proteiner som har med vita blodkroppar att göra, vid hög och låg sjukdomsaktivitet och studera deras relation till smärta. Likaså vill vi studera små avknoppningar från inflammatoriska celler och nervceller hos hög- respektive lågaktivt sjuka barn med JIA, med olika grad av smärta. I blodprover vill vi jämföra med friska barn.

Betydelse för patienten 

Smärta är ett framträdande symtom vid JIA som får stora konsekvenser fysiskt och psykiskt. Att studera den

upplevda smärtan vid hög och låg inflammation, i relation till proteiner och celler i blod, som kan påverka smärtupplevelsen, kan öppna ny forskning för djupare förståelse av smärtprocessen vid JIA. Att studera en av de vita blodkropparnas roll för smärtan vid JIA kan få betydelse för behandling. Studier av små avknoppningar från celler i blod och leder, kan öka förståelsen för smärtprocessen och dess effekter både på olika delar av nervsystemet vid smärta. Det kan leda till utveckling av en målstyrd behandling av smärtan.

Lärosäte: Uppsala universitet

Belopp: 125000

Ansvarig forskare: Lillemor Berntson

År: 2023

Forskningsområden: Juvenil idiopatisk artrit