Kristina Forslind, Spenshults FoU-centrum, 100 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom där skada på skelettet i leder är vanligt med smärta, trötthet, sänkt livskvalitet och funktionsnedsättning som följd.

Det är angeläget att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla inflammationen och skelettskadan, liksom att förebygga ytterligare skada.

Idag saknas säkra prognostiska markörer och det är angeläget att finna sådan/sådana för att kunna erbjuda bästa möjliga behandling och vård så snabbt som möjligt till varje enskild individ.

Syfte och mål

Syfte: Att kunna förutsäga utvecklingen av sjukdomen reumatoid artrit avseende skelettskada, inflammationsbörda och livskvalitet, samt att tidig påbörja den bästa behandling för den enskilde individen.

Mål: Att finna prognostiska markörer både för destruktiv och icke-destruktiv sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet vilket förväntas bidra till adekvata, målstyrda behandlingsstrategier, framgångsrik behandling och därmed möjliggöra minskad inflammationsbörda, minskad skelettskada och ett minskat lidande. Detta är synnerligen viktig både för den enskilda patienten och samhällsekonomiskt.

Metod

Forsknigen görs med avbildningstekniker, biomarkörer, kliniska variabler utforskas

Konventionell röntgen: Resultaten av undersökningar ingår i flertalet studier för att bedöma sjukdomens aggressivitet och används för att utvärdera prognosmarkörer.

Cone-beam-datortomografi (CBCT) vs röntgen: Dessa två metoders möjlighet att tidigt visa skelettskada och att förutsäga utveckling av skelettskada jämförs.

 B-celler i blodet och i ledvätska: analyser av olika fraktioner av B-celler undersöks i relationen till röntgenskada, grad av inflammation och funktion.

Tät kontroll studie: Genom att träffa patienter med nydebuterad sjukdom oftare än på traditionellt vis undersöker vi nyttan med täta kontroller avseende, röntgenskada, inflammationsbörda, funktion och smärta.

Betydelse för patienten 

Påvisandet av prognostiska faktorer både för destruktiv och icke-destruktiv sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet förväntas bidra till adekvata, målstyrda behandlingsstrategier, framgångsrik behandling och därmed möjliggöra minskad inflammationsbörda, en ökad remissionsfrekvensen, minskad skelettdestruktion, ett minskat lidande och därmed förbättrad livskvalitet och funktion. Detta är synnerligen viktig både för den enskilda patienten och samhällsekonomiskt. Samtliga studier syftar till att tidigt i sjukdomsförloppet kunna förutsäga prognosen och därmed tidig påbörja bästa möjliga behandling.

Lärosäte: Spenshults FOU

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Kristina Forslind

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit