Hem » Nyheter » SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom

SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom

Reumatikerförbundet har ställt frågor till SRF (Svensk Reumatologisk Förening) för att bringa klarhet i en rad olika frågor kring covid-19 och vad det innebär för personer med reumatisk sjukdom. Vi publicerar här de aktuella svar som vi har fått i ett samlat dokument från SRF. Svar och rekommendationer som kan komma att uppdateras beroende på kunskapsläget.

Det är dock viktigt att veta att det vetenskapliga underlaget ändrar sig och att vi har det underständig bevakning för att snabbt kunna korrigera våra rekommendationer.

Vi bevakar kontinuerligt (dagligen) nyhetsflödet avseende COVID-19 och fakta som kan vara av betydelse för personer med reumatisk sjukdom och professionen. När sådan fakta finns uppdateras rekommendationerna.

SRF svarar

COVID-19 är en ny infektion, därför har vi inget tryggt vetenskapligt underlag att luta oss mot och vi har också begränsad erfarenhet av infektionen. Det finns kunskap om vad som har hänt tidigare vid liknande virusinfektioner som SARS och MERS och det finns också erfarenhet av personer med olika riskfaktorer som drabbas av andra typer av infektioner. Men, inget virus är det andra likt, och i det läge vi är i idag får de flesta frågor om COVID-19 därför otydliga svar. Det är också viktigt att minnas att riskgrupp innebär risk att utveckla svår COVID-19, det innebär inte risk att bli infekterad.

Detta dokument är i enlighet med Socialstyrelsens identifiering av riskgrupper (2020-04-17 Dnr 5.7-13632/2020) och kommer att uppdateras kontinuerligt.

För att läsa svaren klicka på frågan så fälls svaret ut.

Hur har Svensk Reumatologisk Förenings (SRFs) COVID-19 rekommendationer för reumatiker tagits fram?

Rekommendationerna är framtagna av SRF Cecilia Carlens (ordförande) och Inger Gjertsson (vetenskaplig sekreterare) i samarbete med följande personer: Per-Johan Jakobsson (specialistläkare/professor), Lars Klareskog (överläkare/professor), Katarina Almehed (överläkare/PhD, verksamhetschef), Jon Lampa (överläkare/docent/verksamhetschef) och UIf Lindström (överläkare, PhD). Dessutom har gruppen samverkat med specialister i infektionsmedicin, framförallt sådana som har expertis när det gäller immunbristsjukdomar och smittskydd, neurologer och immunologer. Vi baserar rekommendationerna på den litteratur som finns i kombination med klinisk erfarenhet. Alla som deltar har lång erfarenhet inom respektive område.

Personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar anses vara en riskgrupp och rekommenderas vaccination vid säsongsinfluensa där vaccination rekommenderas. Varför räknas reumatiker inte som riskgrupp vid COVID-19, även om inget vaccin ännu finns?

Riskgrupp innebär risk att utveckla svår COVID-19, det innebär inte risk att bli infekterad.

Denna fråga kan man inte svara säkert på eftersom vi ännu inte har facit. När det gäller influensa så har vissa studier pekat på en ökad förekomst av influensainfektion bland personer med reumatisk sjukdom. Men det är framförallt risken för sekundärinfektion som är bekymmersam, det vill säga att influensan i sig innebär en sårbarhet för att drabbas av bakteriell lunginflammation. Vaccination mot säsongsinfluensa har visats minska denna risk bland personer med reumatisk sjukdom.

Vaccination mot både säsongsinfluensa och lunginflammation (pneumokocker) rekommenderas därför till personer med reumatisk sjukdom. Grundvaccination mot lunginflammation skyddar även mot bakteriell lunginflammation som kan vara en komplikation till COVID-19. När det gäller COVID-19 så har man hittills inte funnit att personer med reumatisk sjukdom är en riskgrupp. Det kom just ut en liten italiensk studie där man studerat individer med reumatisk sjukdom och behandling med immunmodulerande* medel. Resultaten kunde inte påvisa att patienter med reumatisk sjukdom som infekterades med coronaviruset fick svårare sjukdom än de utan reumatisk sjukdom.

Värt att tillägga är att alla studier som hittills publicerats avseende risk för svår COVID-19 är bristfälliga.

Bedöms vissa reumatiska diagnoser som systemsjukdomarna (SLE, systemisk skleros) i högre grad tillhöra en riskgrupp? Kan viss läkemedelsbehandling eller organpåverkan exempelvis interstitiell lungsjukdom (ILD), njurpåverkan, hjärt- och kärlpåverkan, högt blodtryck inverka på riskerna?

Personer med reumatisk sjukdom som behandlas med immunmodulation räknas inte som riskgrupp. Om man däremot har ytterligare en faktor såsom lungsjukdom, hjärt- och kärlpåverkan, högt blodtryck eller diabetes så tillhör man en riskgrupp. Varför högt blodtryck och diabetes är riskfaktorer vet man inte. Vi har noggrant gått igenom de läkemedel som används vid reumatisk sjukdom och utifrån dagens erfarenhet så tycks det inte som att dessa skulle inverka menligt på risken att utveckla svår COVID-19. Däremot är det känt att höga doser kortison (som kan bli följden om man sätter ut sin övriga antireumatiska behandling) är ogynnsamt.

Informationen ser olika ut på olika organisationers hemsidor. Varför är European League Against Rheumatism (EULAR), American College of Rheumatology (ACR) och svenska Folkhälsomyndigheten så återhållsamma i riskbedömningen?

I dagsläget talar vare sig det vetenskapliga underlaget eller erfarenheten för att personer med reumatisk sjukdom som behandlas med immunmodulerande* läkemedel är riskpatienter, såvida man inte har någon ytterligare riskfaktor, se ovan. EULAR, ACR och Folkhälsomyndigheten håller sig strikt till befintligt vetenskapligt underlag och erfarenhet. Det finns mycket oro runt COVID-19, det finns mycket åsikter och ibland talas det i nyheterna om ”infodemic”. Eftersom EULAR, ACR och Folkhälsomyndigheten försöker hålla sig till fakta och beprövad erfarenhet kan därför budskapet ibland skilja sig något gentemot andra organisationer.

Vår anmärkning: *) Immunmodulerande betyder behandling som reglerar obalans i immunförsvaret.

Hur ofta uppdateras SRFs rekommendationer?

Vi bevakar kontinuerligt (dagligen) nyhetsflödet avseende COVID-19 och fakta som kan vara av betydelse för personer med reumatisk sjukdom och professionen. När sådan fakta finns uppdateras rekommendationerna.

Reumatiker är oroliga för att de tillhör en riskgrupp utan att de själva vet om det, exempelvis att de har följdsjukdomar som hjärt- eller lungpåverkan eller högt blodtryck. Hur ska de förhålla sig till detta?

SRF skriver: ”I nuläget bedöms inte patienter som får immunmodulerande läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida. ”

Vad gör forskarkollektivet för att skaffa underlag för att fatta bättre beslut kring rekommendationer för patienter med reumatisk sjukdom?

Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ, har följt i arbetet i det nyinrättade globala projektet ’the COVID-19 Global Rheumatology Alliance’ och SRF stödjer samarbetet. Inom kort kommer läkare och sjuksköterskor inom reumatologin att kunna registrera förloppet av COVID-19 hos patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom i SRQ med en svensk version av formuläret. Inregistrerad data kommer att kunna användas för uppföljning lokalt, nationell forskning och anonymiserat i det europeiska och internationella projektet. Inom SRQ diskuteras också möjligheten till patientformulär för att kunna följa patienternas behov efter en genomgången sjukperiod med COVID-19.

Svensk forskning planeras för att kunna analysera prognos vid COVID-19 vid olika diagnoser och behandlingar, i samarbete mellan Läkemedelsverket, kvalitetsregister och epidemiologiska forskare.

Immunmodulerande behandling av reumatiska sjukdomar verkar dels öka risken för att få infektion men i andra fall eventuellt ge ett skydd mot de allvarliga konsekvenser, till exempel den cytokinstorm som kan följa vid COVID-19. Hur kan jag som patient tolka informationen?

Behandling av reumatiska sjukdomar innebär en något ökad risk för svåra infektioner, vilket alla patienter informeras om. I nuläget finns inga data på att behandling av reumatisk sjukdom ökar risken för COVID-19.

Sannolikt finns det en grupp patienter som får ett kraftigt inflammatoriskt påslag (även benämnt cytokinstorm) av COVID-19 som verkligen skulle ha nytta av immunmodulerande behandling. Dock skall nämnas att infektionsläkare har olika uppfattningar om detta är bra eller inte. Det finns pågående studier med vissa läkemedel som används vid reumatiska sjukdomar, till exempel IL-6 hämmare (RoActemra® och Kevzara®). Vi kommer därmed, när dessa studier är färdiga att få svar på hur effektiva dessa läkemedel är för detta tillstånd och kommer att sprida resultat av sådana studier så fort vi har tillförlitliga resultat från dem.

Bör försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga att alla reumatiker bedöms som en riskgrupp snarare än att de reumatiker som tillhör en riskgrupp riskerar att förbises?

Vi känner alla oro inför coronaviruset. Det viktiga i den situation vi nu befinner oss i är att försöka fatta beslut som bygger på det vetenskapliga underlag och den erfarenhet som finns, både från den pågående pandemin och tidigare SARS och MERS epidemierna. Rimliga avvägningar behöver göras. Att skapa mer oro i det här läget är inte rimligt.

Ju mer data som samlas in och ju fler resultat som skapas i olika studier, desto bättre kan vi som reumatologer och forskare underbygga våra slutsatser. Från Svensk Reumatologisk Förening har vi valt att i första hand hålla oss till vetenskap och beprövad erfarenhet. Försiktighetsprincipen i detta läge är att rekommendera patienter med reumatisk sjukdom att fortsätta med ordinerad behandling mot sin reumatiska sjukdom. Det är dock viktigt att veta att det vetenskapliga underlaget ändrar sig och att vi har det underständig bevakning för att snabbt kunna korrigera våra rekommendationer.

Kan man få ersättning om man är reumatiker och har ett arbete som innebär att man inte kan arbeta hemifrån?

I dagsläget erhåller ingen riskgrupp ersättning. Vi som läkare kan skriva intyg till patienten att patienten har en sjukdom så som exempelvis nedsatt lungfunktion (till exempel en patient med systemisk skleros eller vaskulitsjukdom) och därmed tillhör en riskgrupp för svår COVID-19, men det kan endast användas som underlag för diskussion med arbetsgivaren.

En eventuell ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder som utifrån sjukdom, diagnos, sjukdomstillstånd eller pågående behandling bedöms löpa risk att få ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i COVID-19 utreds i skrivande stund av regering och myndigheter. Både SRF och Reumatikerförbundet följer den aktuella utvecklingen.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Facebook-kommentarer

1 reaktion på ”SRF svarar på frågor om covid-19 och reumatisk sjukdom”

  1. Pingback: Förtydligande om riskgrupp

Kommentarer är stängda.