Margareta Törnblom - Reumatikerförbundet

Margareta Törnblom

Styrelsen för Stiftelsen Stig Thunes fond beviljade projektanslag för vårdforskning 2022 till Margareta Törnblom.

Margareta Törnblom

Titel: Doktorand, fysioterapeut, FoU Spenshult i Halmstad

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Forskningsprojekt: Betydelse av knäbelastande aktiviteter på arbete och fritid för utveckling av knäartros hos individer med knäbesvär – en longitudinell kohortstudie

Berätta lite om din studie?

Det är vanligt med knäsmärta i den vuxna befolkningen och knäsmärta kan över tid utvecklas till knäartros. Knäartros påverkar fysisk funktion, arbetsförmåga och kan innebära lidande för den som är drabbad. Under 2018 och 2019 genomfördes mätningar av rörelsemönster på en grupp vuxna med knäsmärta. Individerna i den undersökta gruppen ingår i ett femårigt forskningsprojekt i Halland (HALLOA), som syftar till att förbättra kunskapen om tidig knäartros. I denna studie ska resultatet av rörelsemätningen analyseras för att se om det finns samband mellan självrapporterade knäbesvär och knäbelastande aktivitet utförd på arbete eller fritid. Rörelsemätningen genomfördes med accelerometrar, som ger en objektiv bild av individernas aktivitet och rörelsemönster.

Enligt nationella riktlinjer rekommenderas individer med knäartros att få utbildning om sjukdomen, genomgå träning ledd av fysioterapeut samt vid behov gå ned i vikt. Det är vedertaget att fysisk aktivitet främjar god hälsa och verkar preventivt för livsstilssjukdomar. Men på senare tid har en del studier uppmärksammat att hälsovinsten av fysisk aktivitet kan vara beroende av i vilket sammanhang den genomförs, exempelvis verkar en del yrken med hög fysisk aktivitet ha negativ inverkan på hälsan. Det kan möjligen förklaras med att valmöjligheten att välja vad man gör och hur man genomför uppgifter är mer begränsad på arbetet jämfört med aktiviteter på fritiden.

Tidigare forskning har visat att risken för knäartros är högre i yrken med knäbelastande aktiviteter exempelvis repetitivt huksittande, klättra på stegar och/eller långvarigt stående och gående. Det finns en komplexitet vad gäller nyttan av fysisk aktivitet å ena sidan, och knäbelastande aktivitet och utveckling av knäartros å andra sidan. Få studier har hittills undersökt hur individer med knäsmärta påverkas av knäbelastande aktivitet separerat mellan arbete och fritid.

Varför är studien viktig?

Det är betydelsefullt att tidigt i sjukdomsförloppet minimera de riskfaktorer som är påverkarbara, för att om möjligt begränsa artrosutvecklingen. Med studien hoppas vi kunna bidra till att förbättra kunskapen om vad som är gynnsam och ogynnsam knäbelastande aktivitet hos individer med knäsmärta, som tecken på tidig knäartros.

Vad kan den leda till i framtiden?

Förhoppningen är att kunna bidra till bättre grund för preventiva insatser med riktad regim kring knäbelastande aktiviteter och personcentrerat omhändertagande för individer med knäsmärta och tidig knäartros.

Läs mer om stiftelsen Stig Thunes fond

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng