Vår historia

Reumatikerförbundet på utställning i slutet av 1960-talet.

Bildandet

Den 23 november 1945 konstituerades Riksföreningen för bekämpande av de reumatiska sjukdomarna, i dagligt tal Riksföreningen mot Reumatism, RMR.

Stiftande organisationer var:

 • Landsorganisationen, LO
 • Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF
 • Sveriges Lantbruksförbund, SLF
 • Kooperativa Förbundet, KF
 • Sjukkasseförbundet
 • Sveriges läkarförbund
 • Sjukgymnasternas Organisation
 • Svensk Sjuksköterskeförening
 • Svensk Kuratorsförening

Andra kammarens talman August Sävström valdes till föreningens förste ordförande.

Medlemsantalet ökar

Vid första årsmötet 1947 hade riksföreningen 3 500 medlemmar.

Idag har Reumatikerförbundet cirka 46 000 medlemmar.

Sjukhus och forskning

1953 invigdes RMR:s och landets första reumatikersjukhus Spenshult och 1952 utdelades det första forskningsanslaget. År 1960 öppnades Strängnäs Reumatikersjukhus och 1969 invigdes Östersunds Reumatikersjukhus. Strängnäs överläts till Södermanlands läns landsting 1982, och 1999 avvecklades Reumatikersjukhuset i Östersund. Senare såldes även Spenshult (2008).

Den demokratiska uppbyggnaden

År 1947 bildades de första länsföreningarna i Göteborgs och Bohus, Hallands och Malmöhus län.

År 1973 ändrades namnet till Riksförbundet mot Reumatism och organisationen fick nya stadgar med en demokratisk uppbyggd organisation. Lokalföreningar kunde bildas och reumatikerna själva valde sin förbundsstyrelse genom ombud som utsetts av länsföreningarna. Bengt Wiklund, som tidigare varit LO:s representant i styrelsen, valdes till förbundsordförande, en post han hade i 18 år. Det var Bengt Wiklund som lyckades driva igenom den nya inriktningen på förbundet.

Gunnar Källgren valdes 1991 till förbundets förste ordförande som själv var reumatiker och 1995 efterträddes han av Lena Öhrsvik, som är förbundets förste kvinnliga ordförande och dessutom reumatiker själv. Efter 1991 är så gott som alla i förbundsstyrelsen själva reumatiker.

Namnbyte och modernisering

Vid kongressen 1995 bytte förbundet namn till Reumatikerförbundet, och en ny logotype togs fram. Förkortningen RMR försvann. Omvandlingen till en modern organisation med en stark intressepolitisk prägel som hade startat efter 1991 års kongress, fick sin nya form. En levande folkrörelse måste hela tiden förändras i takt med medlemmarna och samhället.

Ordförandelängd

 • August Sävström 1945–1957
 • Axel Strand 1957–1966
 • Gunnar Edström 1966–1973
 • Bengt Wiklund 1973–1991
 • Gunnar Källgren 1991–1995
 • Lena Örsvik 1995–2005
 • Anne Carlsson 2005–2016
 • Hans Håkansson 2016–2017
 • Lotta Håkansson 2017–