Om projektet

Ett vårdmöte där du där du blir bemött med respekt och tålamod trots din knaggliga svenska och somaliska bakgrund och får berätta om hur du känner och ingen tittar på klockan. Sådana vårdmöten finns men vanligare är de, där både vårdgivare och patient önskar att besöket på vårdcentralen förlöpt bättre.

I projektet Hälsa välkommen har vi under två år samarbetat med tre olika vårdenheter för att utveckla och testa verktyg och exempel rörande vårdmötet mellan utlandsfödda med reumatisk sjukdom och vården. 

2010 – 2012 hade projektet ett kontinuerligt samarbete med  Bredängs Vårdcentral i Stockholm, Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Smärtcentrum vid Angereds Närsjukhus. Detta samarbete har varit mycket lyckosamt och vi har tillsammans utvecklat ett sätt att arbeta i vårdmötet som vi kallar Bredängsmodellen.

Under det första året genomfördes både fokusgruppsdiskussioner och djupintervjuer på de tre vårdenheterna såväl med patienter som med vårdgivare. Detta arbete har legat till grund för ”Bredängsmodellen” ett sätt att arbeta med vårdmötet som använts vid Bredängs vårdcentral.

När smärtan talar ett annat språk
I projektet togs en skrift fram med titeln “När smärtan talar ett annat språk”. Innehållet behandlar kulturella aspekter på sjukdomsförklaringar och sjukdomsbeteende. kommunikation och samspel i vårdmötet, smärtuttryck och smärtbeteende och om tolkmedverkan. Till skriften finns ett PP-material. Dessa två kan med fördel användas när man vill fördjupa sig i detta ämne på en vårdenhet.

Har du ont

Projektet tog även fram en patientfoldern; ett patientmaterial, översatt till lätt svenska, med syftet att underlätta för utlandsfödda patienter i vårdmötet. Detta material passar mycket bra att läggas i väntrummet på en vårdcentral. 

Fakta
Hälsa Välkommen var ett projekt i Reumatikerförbundets regi finansierat av Arvsfonden, där Svensk Reumatologisk förening, Vårdförbundet, CeFAM vid Stockholms läns landsting och  Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i Västra Götaland.  samt, vårdenheterna Bredängs Vårdcentral, Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och Smärtcentrum vid Angereds närsjukhus ingick som projekt- eller referenspartners.

När smärtan talar olika språk
Har du Ont, patientfolder på lätt svenska
Citatsamling Hälsa Välkommen